بسم الله الرحمن الرحيم- بحث درون وبحث بيرون- اين بحث يكي از پيچيده ترين مقولات انسان شناسي است- بستر حل بسياري از مسائل است- درك بيروني ودرك دروني دومقوله ايست برا ي رسيدن به ان نيازمند بسترسازي زيادي است در سكولاريسم برپايه درك بيروني است دليل عقلاني اش اثبات خارجي بيرون روح است كه به تجربيات خارجي متكي است ودرك دروني وتعقلات دروني زماني دقيق است كه درخارج اثبات شود يك مسئله رامطرح كنم سئوال در براره مسيحيت اين است كه چطور رومي هاي در فلسطين به مسيح عليه السلام ايمان نياوردند وروميان در روم ايمان اوردند ويايك مثال قراني چرا سحره به حضرت موسي عليه السلام ايمان اوردند ولي فرعونيان ايمان نياوردند سكولاريسم قبل از اگوست كنت نه فطرتراقبول دارنند ونه عقل محض را وفقط يك نياز انساني را مطرح ميكنند كه بر اساس درك بيروني حل ميشود واگوست كنت فرمودند ممكناست باشد چيزي عقل ما به ان نرسد وچون عقل نمي ر سد انرا بي معنا ميدانيم يعني نميتوانيم درك كنيم وتوجيه كنيم-  كه دانرا قران درك افاقي مينامد وهمين درك بيروني وافاقي خود نيازمند بستر سازي است مرحوم عباس يمني شريف در كلميبا روي درك علوم وساده نوشتن ودقيق فهميدن كار كرده بود لذا هر تعريف مشكل ميكانيك ويا هر پديده علمي ديگر مجلات خاص اورا ازدانشگاه كلمبيا ميخواست ومحشر تعريف ميكرد ودر بستر سازي درك دروني بسيار كار كرده بود بگذريم از نفس اماره به سو كه ضد عقل است وتوجيه ناشايست دارد وبا وجدان درگير است وشرط نفس امار بودن با وجدان وانصاف وكمال درگير شود- ولي يثك بعد انسان كه اصطلاح ميكنم استنباط دروني خالص وجود دارد كه شايد اشراق از زير گروه ان باشد وهمان است قران شناخت نفساني ميگويد كه تنها عقل نيست بلكه فطرت هم هست وتركيب از هردو است وبه همين علت ترجمه ان نمادي ازان است وبعنوان مثال بودا ميگويد ه كاخ من اتش گرفت تا پيرزن همسايه كاخ من بتواند شعله ازان بگيرد تا اجاق خودرا روشن كند چنين بحثي راسكولاريسم نمي پذيرد ولي برا ي بودا بعلت هاي زيادي اين نتجه عقلاني بوده است وبراي ديگري ممكن است به نحو ديگري اثبات شود مهم اين است جناب بودا به ان معتقد شده است وقابل باز گشت نيست وسكولاريسيم نميتواند عقايد ايشان را  براي ايشان نادرست اثبات كند فرق عبداله بن زبير باسلمان رحمت الله درمقالم حضرت علي عليه السلام از لحاظ باطني نه حديثي همين جا است وعبدالله  بن زبير پدرش درسطح علي عليه السلام ميبيند وفروتني پدراش درمقابل حضرت علي عليه السلام تحقير بي جهت ميداند- بر گرديم به دوران پس از رحلت حضرت رسول صلواتالله عليه  واله والسلام  نظريات شخصي است راجع به بيتالمال صحبت زيادشده است ولي درعمل درمردان هركس اول زياد شمشميرزده است ملاك بوده است نه حتي قدرت سياسي داشتن وجنگ بين دوايده اغاز شد كه عثمان ومعاويه قدرت ملاك  مياوردند وطلحه وزبير ملاك شمشير زدن وخان عايشه ام المونين سهم خودرا چنين ميدانست كه بياد از زن معاويه وزن عثمان بيشتر باشد لذا مسئله زمين كه دران زمان بالاترين درجه اقتصادي داشته است ومفصل صحبت شده است حتي براي انزمان درك زيادي ندارنند وسپس مسئله معدن كه دكنر مورد نياز بوده است وكمترهم بحث شده است وسپس مسئله استخراج از دريا باز كمتر شده است ولي ئرمسائل ساخت  وسايل صنعتي بحث زيادي نشده است وبه نظر حقير ضعف اسلام نيست ودليل اش ان است كه بياديك بستر سازي رخ دهد تا مسائل پيچيده ان روشن شود همانطور نميتوان دروس عالي رياضايت را درسطح كلاس اول ابتدائي مطرح كرد چون قدرت تعقل ان استنباط دروني راندارد- لذا جنان استادخانم انگليسي  درباره انكه چرا  فرماندار رومي به مسيح عليه السلام ايمان نياورد  ولي همان شخص نامهاي به روم نوشت كه مسيح فردي تا حدودي دانشمند است ايشان را بطلبيد  وبا ايشان مناظره كنيد زير  ا نشان ميدهد كه سطح سواد ودرك درچه حدودي بوده است – وخود نشان دهنده مطلب عميقي است -ادامه دارد

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۱ساعت 22:25  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحيم- باز جناب اقاي اوباما گل گاشت ويك جناب دكتررا ريس بانك جهاني كرد كه جزو شاخصهاي اوليه ايجاد جامعه جهاني بود يك انتخاب به روش جهان سومي- استادمن درانگلستان ميفرمودند جهان سوم مداوم گل ميكارد ويك سنت جديد را درست كرده است كه متخصصين يا ساكت هستند ويا متخصص ندارنند من الجمله درفيلپين يك فردي مقداري نقاشي بوميبلد بود وكمي هم انگليسي ميدانست ودريك شركت معظم كار ميكرد كه خارجيان زياد بودند احتمال ازمن است يا برنج بوده است ويانفت وبعضي ازانها زمان بيكاري نقاشي ميكردند چيزي هائي ازانها ياد گرفته بوده داست كتاب مفصلي درباره نقد نقاشي غرب نوشته  است؟؟!! كه بر اساس معيارهاي بومي بوده است وبعضي از اين شاهكارها را سازمان غيرانتفاعي": بي- بي- سي": مسخره ميكردويكي ازاين شاهكارها بيانات جناب شاه علامه ايران بود حال نوبت غرب است حناب اوبامائي كه دراانتخاب سگ دچار گيچي ومنگي ميشود همين انتظار هم است جهان يك دهكده جهاني شده است واين انتخاب دليلاش معلوم است وبايد پاسخ اش كره شمالي بدهد وجهان بيا با مراقبت زياد كار اقا زيرذربين بگذارد زيرا اولين اموريت ايشان حل مشكل امريكا است انگلستان كه بقول انگليسي اسم اش بالا سر كشوراندوونوزي بود وضع اقتصاد اندونزي را به فلاكترساند ومداوم توجيه هاي معقول ميكرد تا يك متخصص پي به جنايات اقايان برد-

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام فروردین ۱۳۹۱ساعت 10:50  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحيم- ويروس استاكنس- خير است يا شر است-فرشتگان شر وخير را جدا ازهم ميدانستند وشر شر است وخيري ندارد وخير خير است وشري ندارد ولي خداوند فرمودند باهم بايدباشد و وهمان طور كه علما فرموده اند شرمقدمه خير است وخير مقدمه شر است واين سيكل  سرانجام تكامل انسان رابوجودمياورد به شر طها وشروطها- حديثي هست هرچه عمل تلختر باشدثواب اش بيشتر است يعني تكامل اش بيشتر است تنها ثواب اش به خاطر سنجش درعرض نيست بلكه بيشتر سنجش در طول است وباز درحديث داريم كه اوليا الله  بلاهاي بيشتري دارند ويك دليل اسوه بودن انان هم به همين علتاست وباز داريم دريا سختي بيشتري دارد وسود بيشتري دارد ويا به ر هبر كاروان امام گفته ميشد به علت اهميت كارش بوده است- قران ميفرمايد ما شمارابه سختي هاي زيادي دچار ميكنيم وخواص زيادي را علما نوشته اند كه مهمترين انها باياد واستغاثه با خداوند منان نجات پيدا ميشود وخود در درك وايمان انسان نقش زيادي دارد ولي غربي ها كشف كردند كه بقول انان سلولهاي مغر درحالت خفته هستند وبه اين سادگي بيدار نميشوند عواملي نياز است كه انها رابيدار كند تجربه نشان داده است كه جنين هائي كه درشكم مادر درنج هستند كه   نبايد اين كار ما انجام دهيم- بچه هاي باهوشتري شدهاند تصور ميكنند سلولهاي بچه بيدار ميشود ويا به علتي مقداري از اطلاعات مادر به ذهن بچه وارد ميشود كه هنوز دليل ان فاش كشف نشده است ويا افرادي كه دررابطه نسبتها كار ميكنند وعواملي باعث ميشود كه دقت دكنند باعث بيدارشدن سلول ها ميشود بخصوص در افراد كه ساكن دهكده ها هستند بيشتر به افق ورابطه  نسبتهابين چنگل ودشت وكوه وافتاب وستارگان فكر ميكنند دربيداري سلولهاي انان بسيار موثر است وشايد كاروان سالارمداوم در فكر اين نسبت ها بوده وكمي مسئله خطناك بوده است بيشتر به مغز خوداش فشار مياورده است تا مسئله راحل كند باهوش تر ميشده است درشهر بهترين ازمايش ايجاد يك سالون پراز نقاشي هاي مختلف است كه فرد انهار بر اساس ذوق وفكر خوداش مرتب كند وجريان اين ازمايش مفصل است واساس بر ميگرد بر رابطه نسبتها وانديشها ودستورهم داده شده است كه از مشكلات استقبال كنيد تاببنيد چگونه از ان خداوند منان شمار ابيرون ميكند يعني بهدشما يك راه حل نشان ميدهد كه ميتوانيد بسيار مشكلات ديگر راهم حل كنيد بشرطي كه تعقل كنيد وفورمول را كشف كنيد وازان فرمول استفاده كنيد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 13:47  توسط علی  | 

بسم اللهالرحمن الرحيم- با تبريك به جناب اقاي بشار اسد ريس جمهور محبوب سوريه- سوريه بايد بداند- كه عصر امروز درسياست ازروش پيجاندن به سبك ساواكي بهره ميبرد گرچه غرب بخشي ناچيز از روش خودرامخلوط با روش علمي ميكند اكثر كدهاي سياسي ونوع لحن انها هم از فلسفه سياست مدون خوداش هم تابعيت نميكند وفقط بهره هاي سياسي غير مشروع است ودقيقا به روش تزاري مثل سياست شاه مخلوع ايران مبادرت ميكند كه در ظاهر ازازادي  ومظاهر مثبت حرف ميزند وميخواهد زمان ئبدست اورد وافراد را شناسائي كند ودرواقع تمام منفذها را ميبندد وحركت گام به گام را به سمت پيشرفت واقعي مسدود ميكند وراهي جز يك انقلاب تمام عيار باقي نميگذارد – امدن صلح بانان بد نيست ولي براي انها برنامه بگذاريد وتمدن سوريه ومنطقه براي انها روشن كنيد وكدهاي سياسي وفرنگي غرب وكشورشان را تبين ومسائل انرا روش نكنيد ودر جريان مسائل سوريه كاملا روشن واضح قرار دهيد وحيله هاي غرب را اشكار كنيد .ونظر انها را مداوم سئوال كنيد ومنتشر كنيد-

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۱ساعت 16:19  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحيم-خاطره-در انگلستان هر دانشكده كه ميزان تحقيقات اش كم است بيشتردركار نظامي است- واين ماهواره هاي جاسوسي بخش بخش است هر بخشي موضوعي براي ان طراحي شده است كسب ميكنند وتوسط  وسايلي شناسي ميشود واحيانا  فرومول هاي اش كشف ميشود- هواپيماي امريكائي مخصوصا پان امريكن درفضا حركت ميكردند هرجا ميرفتند فيلم برداري ميكردند- ازجمله از ناوهاي روسي وازجمله اين فيلم ها بعضي به دانشگاه لندن داده بودند بخش خاصي كه اين فيلم ها را ميديده است يك فردي راكه درناوروسي بود شناسي ميكند كه قبلا در انگلستان بود ه است وميگفتند فايده اينهمه زحمت ما به چه درد ميخورد دنيا عاقبت بايد با يك ديگر اشتي كند وحتي مرزهم برداشته شود

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۱ساعت 19:35  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحيم- اقاي اوباما- يا خانم كلينتون- كداميك ريس جمور اينده امريكا خواهدبود- كارشناسان روي اين موضوع بحث كردند وخانم هاري كلينتون راپيشنهاد دادند- دنياي امروزدنياي ارتباط سريع است وحكمرانان دربخشي از دنيا توسط مردمان انتخاب ميشوند وتكنولوژي مدرن رسا د نهاي مردم مطلع از خواستهاي ريس جمهور ميكند وبلعكس- ريس جمهوري موفق است كه مشكلات راحل كند نه انكه درمشكلات بماند وخود ايجاد مشكلات جديد كند- افرادي ميطلبد كه در ضمن داشتن وظيفه سنگين صبور باشد وحزم خودرا ازدست ندهد وبه تضاد وسرهم بندي دچار نشود  عميق فكر كند وجملت ساده جملاتساده بيادماندني بگويد وساده وخود ماني باشد وازهمه مهمتر صادق باشد ويك مرحله جامعه به پيشببرد-جناب اقاي اوباما زماني كه وارد كاخ سفيد شد اغاز سقوط ازاد اقتصاد شروع شد وايشان يك مشكل خود ساختهاي بوجود اورد بنام بحران بيمه بهداشت گرچه دراغاز بحث بحران نبود بحث بهينه كردن وبهبود بخشيدن بود ولي تبديل به بحران شد- سياست قبل امريكا در عراق وافغانستان درجهت دوباره شعله ورشدن جنگ بود ومطبوعات خبر از جنگ در سومالي ويمن راهم ميدادند صلح شكنندهاي د ر عراق  وجود داشت كه هرلحظه ميتوانست مشتعل شود وبحران جديدي براي اقاي اوباما بوجود اورد كمسيون عدالت واعتبار عراق درحال تسليم شدن به راي مردم بود وهيچگونه مخفي كار ي نداشت ورهبري ان باي اقاي احمدچلبي بود كه مظنون به عامل ايراني شد كه شايع ذشد كه ايشان سراقاي بوش كلاه گذاشته است كه باعث حمله بوش به عراق شد وهم چنين اقاي فيصل علامي كه تحت بازجوئي براي عامل ترويست شد وكمسيون پانصد نفر از كانديدهارا فاقد اعتبار شناخت كه اين كانديدها اكثرسني بودن- اين خلع شدن از نمايندگي دوباره خصومت بين سني وشيعه را مشتعل كرد خلاصه بحث ايشان به اين امر منتج ميشود- كه باند چلبي وعلامي برنده اين كشمكش ه شدند بوسيله جناب نور مالكي ودرسال 2005 اهل تسنن  سهميه خودرا كافي ندانستند جنگ خودرابا شيعه اغاز كردندكه اوج ان درسال 2006 و2007 بود وچون كانگارو سني ها دركيسه شيعيان قرار گرفتند كه يك نتجه دراماتيك بوجود امد واين امر يك شوك بزرگ براي سياست امريكا بودكه تصور ميكرد طرح انان باعث ركود خصمانه در عراق ميشود- دليل اين امر دوعامل بود-  1- سازمانها غير طبيعي ومصنوعي  ودم قدرت اسلحه- درحاليكه مردمان از سازمانهاي وابسته قوانين خودتبعيت ميكنند وغير رسمي فشارهاي خودرا اورد ميسازنند وواقعيتهارابسمت خود ميكشانند- كمبود سازمانهاي رسمي ونيرومند ومستقل  بخصوص در زمان كه كشور اشغال شده است تنها ميخواهد كه يك نوع رسميت قابل قبول به سازمانهاي اشغال گر بدهد- عدم شايستگي نمايندگان وتاثيرات مذهبي ايران برروي نمايندگان توانست شكاف را درعراق را ادامه دهد-ايشان واقع را شكلي ديده است در غرب بخصوص امريكا بعلل هاي مختلف كه البتهسعي مردم وداشتن امكانات خوب توانست پيشرفت قابل ملاحظه كند واين نيروهاي توانست ده شركت معظم رابوجود اوردواين ده شركت توانستد از امريكا يك ابر قدرت نظامي – مالي- سياسي رابوجود ارند وازان پس امريكا بدنبال برتري جستن وچپاول كردن دارائي هاي كشورهاي ديگر برامد ولي پس ازمدتي بعلت ايجاد فقر هاي شديد انقلابات درجهان رخ داد ولي امريكا ازاين حوادث درس لازم را نگرفت ودرجهت كنترول جهان وجبران مافات بر امد ولي مسلم بود بخشي درامريكا رشد قارچ وار خواهد كرد كه دراين منازعه شركت ميكند وانها بعدا خانه مافيا براي همكاري وتعاون بيشتر ايجاد كردند وهم ازداخل وهم ازخارج شروع به مكيدن كرد وتنها صنايعي رشد كردكه در جهت مافيا بود-بعنوان مثال جنرال موتور كه اولين ماشين سازي دنيا بود سيصدهزار دران كار ميكردند موشكهاي كه ساخت همگي از بهترين دنيا است  ولي اخيرا دومدل جديد ماشينهاي سواري ان همگي در ازمايش موتورهاي انها اتش گرفت  وعده ي راهم مجروح كرد- وتمام ريس جمهورهاي كه درامريكا روي كار امدند درخدمت مافيا بودند وهنوز هم هستند اخيرا اقاي بيدن براي ان انتخاب شد كه مشكلات را رفع كند ولي ايشان خيلي زود هيچان زده شد ودستورات ضد ونقيض داد ونشان داد كه از حل مسائل عاجز داست ولي خانم هاري كلينتون تا امروز بر خلاف تمام كارشناسان باحوصله وصبر ومشاركت با متخصصين وگوش كردن به مخاطبين كم كم مسائلي را توانست حل كند براي ايشان يك برنامه جمع اوري مسيج بنام ":مي مي:" كه مانند فيس بوك وتويتر عمل ميكند ساختند كه ايشان توسط موبايل بامخاطبين خود درارتباط باشد وظطرز كارش نشان ميدهد سعي ميكند عميق مطالعه كند وعميق بفهمد لذا كارشناسان معتقد هستند بر اوباما ژيشي خواهد گرفت اميد است چنين باشد

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۱ساعت 21:16  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم-شهردار شهرمالموسوئد درقیل وقال بایهودیان شهر-جامعه یهودشهر یک صراطی را برعلیه شهر دار شهر اقای ایلمارریپالو بستر سازی میکند  بخصوص بعد از اینکه این نظریه شایع شدکه جامعه یهودیان درتحت تاثیر حزب دمکرات شروع مسئله سازی درجهت احساسات مسلمانان کرده است- به تاریخ بر گردیدم- فرهیتخگان یهود حتی تا قرن چهارم بعد از میلاد مسیحی حق داشتندکه به قوانین کشورهای اروپائی بی اعتنا باشندز یرا درهر دهکده اسرائیلی در فلسطین دارای قوانین وحقوق مشعشعی وجود داشته است وروی حقوق بشر کار میشده است ومسیحیت سخت محتاج علوم انهابوده است ولی بعدا اسلام این پرچم رابعهده گرفت گرچه این حقوق بعللهای مختلف فقط دراندلس تا حدودی عظمت راخودرا نشان داد وتنها پناهگاه یهودیان درغرب اندلس بود ودر شرق جهلان اسلام وخدمات متقابل اسلام ویهود زیاد وقابل اعتنا است ویهودیان با طیب خاطر مسلمان میشدند- دمکراتهای سوئد درمبارزه باکمونیست چون از طرفی سکولار بودند مذهب را بشدت شخصی کردند ودو انتقادبزرگ بر مذهب گجرفتند- یکیانکه هرکس کمی راه میرفت الهام غیبی به او میشد وحتی وحی براونازل میگشت ومد روز بود مانند ایده های وکدهای سکولاریسیم- پست مدرنیسیم حالا- مانندرقص درمانی-سکس درمانی وغیره ودیگر بر اساس ایده های مسیحیت  پیشگوئی اینده کردن دوچون به سرانجام نرسید خواهدشد را تبدیل به انجام شد کردند وامروزهجهان غرب مواجه باپیشگوئی های سکولاریسیم است که درحال نزول است- سیاست در سوئد بیشتر شکلی بوده است تا محتوائی ولی با گستره بهتری نسبت انچه درغرب میگرد بوده است ومدت کوتاهی غرب شفاف بود وبنا بر گفته انگلیسی ها فلسفه مادهای قانونی حداقل هشتاد درصدان بیان میشود ولی سفیر محترم ایران درانگلستان ان بیست درصد مهم میدانست ودرضمن میفرمود که انگلستان ابر قدرت است کسی نمیتواند به اوبگوید بالاچشم شماابرو است ومال باید سری باشد ولی امروز بسیاری فلسف قوانین امریکا انرا جزولال ها گفته اند وسوئد هم زیادمستثنی نیست ودقیقا میخواهد هم ازمنافع مسلمانان بهره برد وهم انان هم جهت با سیاست سوئد باشند  ودوستات یهودی همانچنان کسی کامنت گذ اشته است- نباید بلبلی باشند که دریک پناهگای زیر زمینی چهچه بزنند- واین نکته خدمتشان تذکر دهم هروزه ازهر پنج نفر درسوئد یکی ارواح میبیند؟ ادامه دارد

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۱ساعت 13:24  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم- اخبار متضاد از سوئد-سوئد  بهترین کمک کننده مالی در دنیا شده است- اما اخیرا اخباری متضادهم وجود دارد کشوری که روزی مهد دمکراسی بود ه است با گرفتن پول کلان از عربستان سعودی شخصیت های اعرابرا درجهان شناسائی میکند وانهارابه کشورهای عربی بارژیم دیکتاوری معرفی میکند ویاانهارا میترساندمن جمله- اقای مداوی الرشید پرفسورانسان شناس دانشگاه کینگ انگلستان- خانم هانا الخمیر روزنامه نگار یمنی- -اقای عبدالهادی خلف که بحرینی واستاد دانشگاهلوند دررشته جامعه شناسی است- اقای حبیب محسن- مصری دانشمندعلوم سیاسی وفعال سیاسی است اقای سیدمحمدالعاوی –فعال حقوق بشر- اقی پر بیورکلوند –مسئول شبکه سوئدی حمایت از مصر میباشد- خانم ان اک- ریس انجمن صلح وداوری- شرکت ماشین سازی سابکه زمانی مشهور به ماشین ساز  باهوش بوده است بعلت هزینه کردن ثروت زیادی دراسلحه فوق مدرن که اخرین ان بنام اولین نگاه –اولین کشته- رشوه سنگینی از عربستان گرفته اسصت تا اسلحههای خود را به انها بفروشد وسازمانهای ارتش انهارا مدیریت وتعلیم دهد واین شرکت در شرایط فوقالعاده بحرانی است که اخیرا دوملیارد دلار قرض گرفته است وکارشناسان گیچ ومنگ هستند که چگونه انرا میتواندپرداخت کند – وجالب رانکه برای حل مشکلات جوانان که هنوز جزو بهترین جوانان اروپا هستند عکس هنرپیشه زن با پستان های ساخته شده بسیاربزرگ نشان میدهند که همه انر ا احمقانه میدادند واخیرا اعلام کرده است که کمی برهنه تری اززنان نشان خواهد داد ایا احساس بدی میکنید؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۱ساعت 20:9  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی بر کتاب": نقش ام المومنین عایشه درتاریخ اسلام:" تالیف علامه شهیرحضرت ایت اللهسید مرتضی عسگری رحمت الله علیه-زمان هرچه میگذرد تحقیق درجزئیات میزان کمدهای بزرگی که دربر میگرد زیادتر میشود که مایه اعجاب میگردد- در دانشگاه لندن روزی خانم استادفرمودند تحقیقاتی راباید مطالعه کنی ونظریات ها را ساده وروشن بیان کن وارد تحقیق شو ونظربده واز تاریخ شروع کند ومن اسم شما به نگهبانی بایگانی میدهم که درضمن نقش حراست خفیفی هم داشت ومن به نزد دفتر ایشان رفتم که دراول پله ای که وارد زیرزمینی که کمدهای تحقیقت بود رفتم ومردقدبلندی که که چهره خیلی خوبی داشت ولی بشدت جدی بودولباس انیفروم پلیسی داشت پشت سرمن باچند پله وارد زیرزمین شدیم-زیرزمیناز دوطرف راست وچپ من امتداد زیادی داشت ومن انتهائی ندیدم ایشانگفت سمت چپ مخصوصاانگلیسی ها است وشما نباید وارد انجا شوید ما دوربین نداریم هیچکمدی هم قفل نداردولی اگر شما رادرانجادیدم گله میکنیم وجریمه میکنیم وهمان تحقییقات درسمت راست هم هست که همگانی است وبرای هرموضوع تعدادکمدها که تقریبا دوبرابر کمدهای ارج بودکه مربوط به یک موضوع هست کنار هم است-به اصطلاح یک جزیره ایجاد کرده است واین قسمت که اول سمت راست بود تحقیقات متعلق به تاریخ شوروی بود وامیدوارمکه شما هم درس شوروی بگیرید ودراین تحقیقات هم شرکت کنید امروز شما وقت سری به گنجه بزنید دوروز بعد یا زمانی که وقت داریدپیش من بیائید تا مابقیه مسائل را بگویم من میدانستم تحقیقات روی موضوع های بسیار جزئی است خیلی تعجب کردم یک موضوع جزئی هشت کمد را که دوتا درزیر ودوتا روی ان در انها به سمت به من وچهارتا باز به همین شکل ولی چسبیده به کمدها ولی درانها به سمت مقابل انها تحقیقات ان تمام نشده است وجلوتر رفتم موضوع دیگر شانزده کمد داشت گاهی میدان درست کرده بودند وگاهی جاده باریک میشد ومن کم کم معنای دانشگاه را میفهمیدم وبیرون امدم ونزد یک ایرانی که دکتری میکانیک رفتم وجریان را گفتم ایشان ان مطلب حتما مایه دارهست ومن هم درمیکانیک به چنین مسئله برخوردم واستادگفت بله ما مسئلهر ا حل کردیم ولی هنوز به قله اشراف نرسیدیم ومحتاج نظریات دانشمندان دیگر هستیم- واضافه کردم من درس حقوق بشر انگلیسیرا گرفتم باوجود انکه از نظر انها مسئله حل شده است ولی برای مقایسه  وفهمیدن نظریات دیگران همانطور تحقیقات باز است وراهش این است که درسرکلاس خوب دقت کنی وتحقیقات خوب بخوانی ومداوم سئوال کن یکدفعه استاد چیزی را میپراند که درتحقیقات نیست وبا انشجوی دکتری همین کار رابکن ومقدمه دیگر-خانم انگلیسی بود که دکتری جامعه شناسی داشت وزبان فارسی خوب میدانست-ودر دانشگاه لندن تحقیق میکرد وروزی ازمن خواست سرساعت معین به دفتراش بروم درانجا خانم فول پروفسور از سوئد امده بود وفکر میکنم در روی تاریخ ایران کار میکرده است خیلی بال کنجکاوی زیادبه من نگاه میکرد ومن زیر ذربین اوبودم خانم انگلیسی ایشان یک سئوال دارد- وبه انگلیسی گفت تمدن شما درگذشته درخشان بوده استمن خواستم انراانالیز کنم منظور ازدرخشان چگونه است مردمی ویا حکومتی ایشان تقریبا بعمد بهنظرمن رفت روی حکومت وخانم سوئدی به شدت خشمگین شد ومن در سر کلاس درباره تمدن سوئد وتاثیران بر  تمدن انگلستان خوانده بودم که خیلی جا ها برتری چشمگیر برایران داشت- ومن کوتاهی کردم بگویم که تنها کورش اگرانطور علامه طباطبائیرحمت الله علیه میفرمایدتا حدودی تاریخ اثبات میکند مابقیه حتی وحشی تر از فرعون میدانستم وچرا یک حضرت موسی علیه السلام درایران بوجود امد بعد مسئله راحل کردم وعجیب است که پراکندگی یهود درعالم دردوجا بسیارعظیم وچشمگیر بوده است یکی مدین ودومی ایر ان بوده است – خانم انگلیسی فرمودند مسئله زبالهای تهران ایران است که بسیار غیر بهداشتی است وحتی شما از لحاظ بهداشت از کشورهای تازه بدوران رسیده افریقائی دراین زمینه عقب هستید دلیل اش چیست البته انهاحق داشتند چون مضرات ان تنهابرای ایرانیان نبود وبرای خارجیان هم بود ولی مهم مسئله اسلام بود که چراهنوز پابرجا است زیرا غرب به همین علت ها مسیحیت کنار گذاشت ولی من کار داشتم ویک دومارتن درغرب نیاز است مداوم سئوال پیچ میشود به این سادگیها نیست- مسئله عایشه وحضرت علی علیه السلام ویانقش ایشان به تنهائی تنها به دوره گذشته بر  نمیگردد یک ملیاردونیم انسان سرنوشتانان بستگی به این نقش دارد-ادامه دارد

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۱ساعت 0:9  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای اوباما چگونه میتواند قدرت را دوباره در دست بگیرد- اول مسائل جدیدی رادرست کند- مثلا اقای لیبرمن میخواست که من سقوط کنم-کاشکی ایشان ریس صنف لوله کش ها شده بودشغلی که به یمن سیاستهای دقیق ایشان همه سرکار هستندجناب اقای بیدن بانها ملاقات کند وبه انها خسته نباشی بگوید دوستان همیشگی ایشان- فرماندهای نظامی به کاخ دعوت کند ویک طوطی در شانه اش بگذارد یعنی من ازشما ناراضی هستم وبه خاطر ضعف ":اف –بی –ای": خودمن را تنبیه میکنم وتا کاری مثبت انجام نداده باشد حق حرف زدن ندارد- اقای بیدن بلافاصله بیان میکند من از کارم پشیمان شدم وتماسهای تلفنی اقای اوباما باایشان خوداش این پیام را دارد گرچه هنوز نمره اقای اوباما دراین باره منفی است ولی قبل ازانتخابات وبعد ازان مسائل بخوبی روشن میشودکه هردو بزرگوار اطلاعات خودرا رو خواهند کرد وایشان بیاد به خبرنگاران هشدار دهد سئوالاتبودن مقدمه قبلی وبدون امادگی ضربهای به ایشان است وشایسته سرزنش میباشد ومیبایست از رقیبان چنین سئوالی کرد- بهترین تاثیر در برخورد با جوامع واجتماعات است از  ساریه بوبا ید شروع شود وازمردمان فراری با بازور عکس گرفت وپرچم سایه ربورا تکان داد وسپس باخانواده شهدای عراق وافغانستان ملاقات کرد وگفت من بیشازشما دررنج بودم ودباره مسائل ومشکلاترا هیجی کند وبهفرمایدما جامعه نوینی را درحال ساختن هستیم- وده سناتور پیام مشترکازانکه ایشان موفق نشوند بدهند وایشان با تلفن سعی کند ارتباط ایجاد کند وبگوید دو تیپ پیام متضاد هم برای شکست ایشان درجریان استکه هردو غلط هستند- وخبرنگاری بگویددربین همکارانش این تفاهم بجود امده است که لحظاتی سیر سیاسی ایشان به نظر میرسد دارای ژست وهدفی که قصد داردکه در سخنرای خوداش یک کنترول دوستانهکه بخوبی تعادل بخش استمیخواهد سطح کنفرانش دربربگیرد وبفرماید ودر منزل همکارنش یک درخت بلوط به نشانه توجه به عدالت بکارد حساس بودن وبیان تجربیات متضادبرای اکنترول ومسلط شدن ب بحران لازم  است وهمیشه میخواستهیک ژشت دوستانه ولی پیروز مندانه با کاندیدهای دیگر درایالت بگیرد ودر ضمن مردی را نشان دهند که ناگهان سعی میکند به ایشان نزدیک شود وایجاد خطر کندوسپس باسرعت دور میشود ودستان ووشانه های مردمان را مداوم لمس کند جناب اقای اوباما با دستانجلب کننده اش همیشه سعی کرده است ایجاد احساس دوستی را تقویت کند وضعف های اقای بوش را خنثی کند- ومثل همیشه دربیان ایجاد امید بی پروا باشد و لی زمانی که واقعیتها به ایشان محرمانه داده میشود ارام بیان بفرمایند مسائلی هم هست؟؟ زمانی کهخبرنگاری نامهای به ایشان میدهد ژست بگیرد که دارد میخواند  که دران نوشته شده است دوستان شما ایا حاضر ئهستند برای طرح های شما زیادمالیات دهند بفرماید سخنان منراقطع نکنید ودراین شرایط سروپا گوش باشید وجناب اقای لیبرمن درکنفرانس بفرماید که ایشان برنامه ارامتر کردن سیاست خود با ایران هستند حناب اقای اوبا درمجلش سنا دست ایشان بشدت بفشارد وجلوی جمع ایشان با کمی زور بکناری بکشد وبا او وارد مباحثه شود وخود را بی پرواتر وبازتر حتی دراطلاع دادن به مردم نسبت به کاندیداهای دیگرنشان دهد

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۱ساعت 0:1  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم-مرحوم عباس یمینی الشریف در دانشگاه کلمبیا رشته روانشناسی میخواند وتا فوق لیسانس پیش میرود وانجا میفهمد کا ر علوم انسانی درایران به پایان رسیده است وایشان میفرمودند ما شش ادیب داریم که اگر به رحمت الهی برونند جای گزین نداریم وانرا که غرب میدانست ومن هم به همین نتجه رسیده بودم که معتقد بودند حروف فارسی انگلیسی شود  منافع عظیمی مالی دارد  وهمین طور زبان انگلیسی زبان دانشگاهی شود- ایشان روش یادگیر ی علوم شروع میکنند که بخوانند که فرزندان ایشان تحت تعلیم ایشان ودرمدارس کار میکننند انراتعلیم دهدلذا دیبرستان روش از طرف یک دانشگاه معظم در امریکا بهترین روش تدریس درسطوح دانشگاهی پیدا کرد که یک دالنشگاه معظم که فرزند ایشان درانجا مهندسی میخواند از ایشان دعوت کردکه برای فارغ التحصیلان ان دانشگاه درباره روش تحقیق صحبت کنند ودرضمن به تعیبر من گفته بودن ما این انتظار ازدانشگاه شریف داشتیم وایشان نرفتند وبه من میگفتند هروقت ان نامه رامیخوانم زهر خنده ای درلبانم اشکار میشود نکتهای گفتند برای درک این مطلب زمان حضرت والامقام ایت الله اعظمی شیرازی رحمت الله علیه زمانی که تحریم تنباکو کردند نوشته اندحتی زنان حرم مخالفت کردند بدنبال انها اشراف وفرهیختگان  ومردم .لی زمانی که امام رحمت الله علیه واله والسلم راازایران بیرون کردند تنها جناب طیب بود که مردانگی کرد واین امر بیجهت نشد روی ایران کار کردند-  ایشان پس ازاتمام فوق لیسانس که بقدر ی ضخیم بوده است که سه باردانشگاه انرادستور مختصر داده است ایشان میتوانست فقط برای کمبودهاییم شهرستان هشتاد صفحه فی البدیهه بنویسد وطرح دهد- ایشان پس از اتمام فوق لیسانس به ایران نمیاید وبورس ایشان راقطع میکنند وایشان روزی دوساعت دردانشگا واکس میزده است ومختصر پولی ازایران میامده است وایشان نمیدانسته است که وضع مالی درایران چقدر بحرانی است ریس دانشگاه دست ایشان را میگیرد ومیفرماید این زیبنده شما نیست من پول بورس شمارابرای دکتری میدهم وخودان ان پول را ازایران میگیرم البته دکتری ایشان تصویب شده بود ولی میابیست دوازده روز درایران باشند- ایضشان میفماید من دراین کار اولا زحمت میکشم پول درمیاورم وپول باد اورده راقبول ندارم ودرضمن ازتکمام داشنجویان که واکس میزنم اطلاعات علمی میگیرم وکتب قرض میکنم جناب ریس میفرماید منهم به شما کار میدهم که دفتر منرا منظم کنی وهرکتابی خواستی من ازکتابخانه میگیرم دوساعت بیشتر کار نکن ایشان روز اول متوجه میشود کار زیادی نیست ئنارحت میشود وایشان میفرماید دندان روی جگر بگذار ایشان پس ازانکه نحو مرتب کردن کاغذ هار یاد میگرد شروع بخواندن میکند وبقول خارجی میفهمد چه دنیائی است وسریع میرود دفتر میخرد وشروع یاد اشت میکند وایشان میفرمودند مداوم من را بفکر فرو میبرد تا تصمیم گرفتم بفهم

 که این دانشگاه از صفر به اینجا رسیده است چگونه رسیده است وارد گروه تحقیق دانشگاه شدم که روی تحقیقات وپیشرفت دانشگاه کار میکردند وبه من وبا یک خانم فول پرفسور بخشی را تحقیق دادند که من مداوم به نتایجی میرسیدم ومداوم از طرف ریس دانشگاه تشویق میشدم تا انکه نامهای از طهران امد که پسر بزرگ من یرقان گرفته است ومن بلافاصله با دارو به ایران امدم که اگردیر امده بودم ایشان ازدست رفته بود وانهم با کمک دکتر سفارت خانه امریکاتوانستم این مشگل را حل کنم حال شما انگلستان با مریکا مقایسه کنید استادمن ایشان گفت شمارابه بخش مطالعات تحقیقات درعلوم انسانی معرفی کردم که یک اطاق دراختایر بگذارنند همه چیز را دقیقا مطالعه کن زمانی که من رفتم هیچ چیزی نبود-ادامه دارد

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۱ساعت 15:31  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم- یهودشناسی  وگفتگوئی با برادران یهودی- پیامبران اعظام مسائل ومشکلات مومنین را حل میکنند ولی بعضی یهودیان میخواستند مشکلات شیاطین راهم به نحو مطلوب حل شود وانهابلد بودند چگونه حل کنند لذا هم حضرت مسیح علیه السلام وهم پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم قدرت حل مشکلات راندارنند –دوم یهود درقلت بود برای کسب ثروت وقدرت بسیاری مسائل راحلال کرده بود ومیخو.است بر موج به هرنحوی که امکان دارد سوار شود ونبض عوام را دردست بگیرد دران زمان کفار اندیشهائی داشتند که انسانهای ضعیف ویهودیان تحت تاثیر انها قرارل میگرفتند که امروز هم همچنین است مانند قربانی کردن قربانی کردن امری بسیار پسندیده است که با امر حضرت ادم علیه السلام شروع شد وبت پرستان خدای رانسانی فرض کردن وبقول علما خدارا طبیعی کردن ولذا قربانی کردن اساس اش برای ان است که خداوند درمرحله اول ازقربانی استفاده کندلذا ادویه های تند میزدند وگوشت را تا حدودی میسوزاندند که بوی اش به خداوند برسد دست کاهن را میگرفتند ودعا میخوادند که دست کاهن راخداوند ازقسمت از گوشت قربانی دوست دارد ببرد ویا هرجا که دراثر حرارات شکاف بر میداشت میگفتند خواست خداوند انجا است وانرا درضرفی مطلا کنار قربانگاه میگذاشتند که اخر شب خداوند بیاید وبخورد درمسائل تاریخ تولد مسیح علیه السلام اشکال میگیرید مگر  تاریخ های کتب شما بدون اشکال است؟

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۱ساعت 23:14  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم-خاطره از انگلستان- بچه های ایرانی در دانشگاه لندن که کلاس زبان هم میرفتند از یک انگلیسی تعریف میکردند باشوق وذوق که تقریبا یک لمپن انگلیسی یعنی فرد بدون اتیکت وپرنسیب بسیار معمولیکه کاری ندارد جزانکه مشروب بخورد وشبه مست درخیابان بخوابد ودرخوداش ادرار کند البته ایشان هنوز به این سطح نرسیدهبوده ولباس لمپنی داشت وتمیز بوده است ولی به پانزده زبان مسلط ودرزبان انگلیسی غوغا وبسیار باهوش ونکته سنج وگاهی به مرکزانها سرمیزده است وخوش وبشی میکرده است وخیلی مایل بودنمن با ایشان برخوردی داشته باشم وازنزدیک ایشان راببینم وبه صحت مطالب انها برسم خصوصیات قیافه ایشان رابرای من تعریف کردن اطاق زبان طبقه دوم بودوپنچره به خیابان داشت ایشان داشت میامد ومن نگاهی به خیابان اندختم زنگ تفریح بود وایشان را شناختم ویگ نگاه به بالا اندخت ویک لحظه نگاه های ما باهم برخورد کرد من فهمدیمکه غول سازمان اطلاعاتی است ودانشمندی برجسته است وسریع به خیابان رفتم که ایشان را بینیم دم در ایستادم وبا گاردی که پیدا کرده بودم خیره درایشان شدم که تاکتیک نگاه اش چگونه است درایران تاکتیگ نگاه یک تکتیک غلطی بود  چون رژیم اخر خط بود یک نگاه عقابی میانداخت ومنتظر میماند تا طرف نگاه خوداش را تنظیم کند اگر خوداش را میباخت ودست به چاپلوسی میزد وکنار میامد ایشان نگاهش تغیر میکرد ومهربان میشد ولی اگر معمولی بود وصحبتی میکردکه نشان انتقاد  داشت ویا از موضوع دفاع وقدرت بود بخصوص ان فرد نمیدانست که چنین بحثی یکی ازعلما کرده است محکم مکوبید وحتی جملات مانندپدرسوخته هم میگفت که دفعه اخرت باشد وفرد رابا غضب بدرقه میکرد که براین من رخ داده بود – ولی  بااین وجود اگر نمره بدهم به جناب سروانی سه میدهم وبه یک سرلشگر گارد جاویدان پنچ میدهم که ازخصوصیات غربی اقتباس کرده بود وبه انجناب انگلیسی صد میدهم یگ نگاه نفوذی داد وارام به پائین نگاه بلافاصله حالت تعجب ساختکی به خود داد وسپس معصوم شد که منهم معصوم شدموارام بسوی جدی شدن ملایم رفت ویک لحظه جدی غعمیق شده به سمت چب نگاه کرد وارام سراش راپائین انداخت که نشانی ازاین بود که بی خطر هستی وارام رفت اژانس ها ی مسافرتی درانگلستان در فصل تابستان هفتهای به پنچاه تای انها میزدم تا بهترین توره وارزالت ترین انهارا انتخاب کنم ودر طول سال هم سرمیزده هم برای اطلاعات وهم گرفتن مجلات انها وبخوبی متوجه میشدم که مامر اطلاعاتی دارنند که غالبا زن هستند که فرد راتشخیص بدهند سالم است یا هدفی دارد ومثلا نگاه مامور اطلاعاتی زن سویس ائر با مریکائی ها وانگلیسیها فرق میکند وایشان راجع به کدام مقاله درکدام مجله هست به سقف نگاه میکرد وارام سر پائیین میاورد  وجدی میشد ودرحالت که ازجدی شدن بیرون مایمد میگفت درفلان مجله صفحه فلان وبرای من اژانس ها مجلاتکنار میگذاشتند که یکی از جالب ترین انها مال ائر سویس بود وروزی گفت توخیلی به سویس داری من یک تور ارزان قیمت با پنچاه درصد تخفیف به تومیدهم وسفارش میکنم که جاهای تاریخی وعلمی به تونشان دهند ولی باز برای من گران بود ولبخندی درچهره اش هویدا شد- انزمان من فهمیدم کارانها درست است قران کارانها راتائید میکند درقران استثنا ابولهب است که قران سخت به ان لعین حمله کرده است وحتی اسم ابوجهل راه قران نیاورده است وبرای مابقیه چند صفت سرهم کرده است که اگر خورده شیشه هم داشته باشد ذوب شود

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۱ساعت 13:31  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به نامه جناب اقای اوباما-نکته اول- ایران جدی وواقعی وارد مذاکرات نمیشود- یک حیله بزرگ است در سیاست یا زنگی زنگ ویا رومی روم وگرنه از همه طرف ها ضربه میخورد—2- وجوددیگاه منفی نسبت به امریکا کاملا یک دیدگاه علمی است- بعد ازثیام پانزده خرداد مستشاری ارتشی امریکا در مرکز زرهی شیراز هیچگونه کمک فنی وعلمی نمی کرد ومیگفت دستور از بالا است زیرا دیگر ایران بدردانها نمیخورد ودراضمحلال ارتش وتمام نهاد های وزراتی ایران کوشا بودیدوامروزه قدرت ضربه زنی ایران به منافع نامشروع امریکا حداقل بیست برابر شده است- پیشرفت فنی ایران درامر مسائل اتمی هیچ ربطی به مسائل سیاسی ندارد همانطور که شما موشکهای خودتان را درحال پخش کردن درجهان هستید-4 تحت تاثیرقرار گرفتن نسبت به بیانات ولایت فقیه هم  یک بازی حساب شده است شمامداوم این شعارها به سرخپوستان میدادید تازمان را بدست بیاورید-5 شما ازکلمه شیطان بزرگ ناراحت هستید درحالیکه درحال فریب جامعه خودتان هستید ومداوم سطح بینش وتوقعات انهارا پائین میاورید  ومشکلات عمده میکنید وراه حلهای اساسیرا پنهان میکنید واز پزشگی فقط گوشی قلب اش باقی ماند هاست-6تشگل امریکا روسیه چین وایران برای حل مسئله سوریه یک فریب دیگر برای بدست اوردن فقط وپرستیز نیست اگر این تشکل میخواست حلال مشکلات پاسخگو باشد درمورد ایران پاسخ میداددرحالیکه درجه مشکلات سوریه بیشتر از ایران است

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۱ساعت 17:14  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات مختلف درباره ":دمکراسی:"- تا امروز دمکراسی واقعی دنیا را اداره نکرده است وبیاد انرا ازکله ها برای اداره جهانبیرون کرد- بیاد پذیرفت جهان  توسط ظلم واشوب ودیکتاتوری وحیله اداره شده است- ولی مردمان همیشه صلاح دیدند که انرا مخفی کنند- بعضی مصلحت گرائی ها که ازترس وکمروئی نشات میگیرد یک مرض عقلانی وروحی است و وان غیر ازحیا است که یک ارزش فوق العاده است وشجاعت ومصلحت گریهای انقلابی یک ارزش قله ای است-شاید دمکراسی که یک ارزش ان دربرابری است درقبرستانها رخ دهد-2- دید قبرستانی من نسبت به رسانه هامانند ان چوب ضعیفی است که درمحکم کردن مبیلمانها در زیر ان انها بکار میرود- دمکراسی را هیچگاه با تفنگ از مخفی گاه مورد حمله قرار نمیدهند بلکه با انتشارویروس نژاد پرستی- وطبقاتی- بی تفاوتی وتغذیه نامطلوب از پای در میاورنند

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۱ساعت 15:50  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات مختلف درباره ":دمکراسی:"- تا امروز دمکراسی واقعی دنیا را اداره نکرده است وبیاد انرا ازکله ها برای اداره جهانبیرون کرد- بیاد پذیرفت جهان  توسط ظلم واشوب ودیکتاتوری وحیله اداره شده است- ولی مردمان همیشه صلاح دیدند که انرا مخفی کنند- بعضی مصلحت گرائی ها که ازترس وکمروئی نشات میگیرد یک مرض عقلانی وروحی است و وان غیر ازحیا است که یک ارزش فوق العاده است وشجاعت ومصلحت گریهای انقلابی یک ارزش قله ای است-شاید دمکراسی که یک ارزش ان دربرابری است درقبرستانها رخ دهد-2- دید قبرستانی من نسبت به رسانه هامانند ان چوب ضعیفی است که درمحکم کردن مبیلمانها در زیر ان انها بکار میرود- دمکراسی را هیچگاه با تفنگ از مخفی گاه مورد حمله قرار نمیدهند بلکه با انتشارویروس نژاد پرستی- وطبقاتی- بی تفاوتی وتغذیه نامطلوب از پای در میاورنند

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۱ساعت 15:49  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم-بحثی برادران  اهل سنت-برادران برای انکه به حقایق دست پیداکنید باید احادیث رابه دودسته کلی تقسیم کنید- احادیثی که تاروز رحلت حضرت پیامبر عظیم الشان صلواته الله علیه واله والسلم بیان شده است ملاک باشد واحادیثی که بعد از رحلت رسول اکرم صلوالته علیه واله والسلم بیان شده باشدبایدبا احادیث قبل ازرحلت هماهنگی داشته باشد- احتمال دروغ گفتن در قبل از رحلت ان عظمت صلواته الله علیه واله والسلم کمتر از زمان بعد از رحلت است برادران اهل سنت معتقد هستنددین درغدیر خم کامل شد پس هرنوع تغیرات وابداعات مانند نماز تراویح باطل است وخلاف د ین میباشد وهرنوع تغیرات تحریفات است که کفر وشرک وبدعت است تاریخ واحادیث بخوبی روشن میکندوزنه به نفع اهلبیت مکرم میچربیده است پس باید ایشان به مقام رهبری برسند وبر خلاف اجتهادبر دران اهل سنت عموی بزرگوار حضرت رسول اعظمصلواته الله علیه واله والسلم مقام علمی وایمانی برتری نبوده است وحتی مقام بعضی اصحاب مانند حضرت سلمان علیه السلام از ایشان برتر بوده است- دوم درفلسفه بافی وپیشگوئی ها هم همین طور ملاک بیانات قبل از رحلت ایشان است ودر امر سیاست هم به همین نحو باید باشد ودر احادیث قبلاز رحلت هم بیادملاک اهلبیت مکرم باشند چناچه نتوان تشخیص دادکه امکان اش مسلم است میبایست سکوت کرد در ثانی در مذهب اهل تسنن تضاد های فاحش وجود دارد من جمله از طرفی میفرماید که جناب ابوبکر بهترین فرد است واجماع مسلمین را دارد واز طرفی ازقول جناب خلیفه دوم میفمائید ایشان فته بودند واز طرفی جناب خلیفه دوم رابرتری نسبت به سه خلیفه دیگر میدهید وعدل خلیفه دوم رابر عدل خلیفه اول برتری میدهید واز تضاد بین خلیفه اول ودوم سکوت میکنید

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۱ساعت 0:34  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی برمقاله: دین ستیزی ایرانی—":از سایت اطلاع رسانی اصلاح- مقاله سه دلیل برای خنثی کردن تاثیر غرب درایران  ومبارزه بادین ستیزی را مطرح کرده است- که عبارت- ادب عقیدتی- نزاکت مدنی-همبستگی ملی—مرحوم دکتر عباس یمینی شریف که نسبتی بامن دارد ومن ایشان یک اعجوبه میدانیم که دردانشگاه کلمیبا امریکا رشتهای زیادی راخواند وششماه بعداش تئوری داد که بنام تئوری عباس مشهورشد -  دربحثی با من میفرمودند که من مکتب میرفتم که درتجریش بود وبسصیار شاگرد ساعی بودم بطوریکه که استادبه من گفت بعدا استاداین مکتب خواهی شد وتمام دروس به شعر ساده درمیاوردم وبه بچه ها به راحتی یادمیگرفتند وچون اشعار من رابه استاد نشان نداده بودند سرجلسه با شعر من تقلب میرساندند  تا انکه استادمتوجه شد که بعضی ها نمره زیادی گرفتند ازانها امتحان بعمل اوردنمره انها کمترشدومتو.جه جریان شد وسر امتحانات حضور داشت ومنراجلو کلاس قرارمیداد که تقلب  نرسانم ولی بعد دستور داد شعر منرا بنویسند ودرداخل کلاس به دیوار بزنند بهداشت درحد صفر بود بطوریکه من اگر فر دی بادستاش خرما را درکاغدی میگذاشت نمیخریدم وروزی که شب تولد علی علیه السلام بود فرد خرما فروش مقداری برای چشن کنار گذاشته بود ومن ازان نخوردم وفردی مسن انجا بود ودست کرد ویکخرما به من داد ومن نگرفتم خشم را درچشمانش دیدم وترسیدم که باسنگ ترازو روی کله من بزند وخرما خوردم واگزما گرفتم این مسئله باعث شد این سئوال درمن وبسیاری افراد دیگر بوجود بیاید که چراخارجی ها درایران مریض نمیشوند وبعد ازمدتی که زبان یاد گرفتم پیش انها رفتم .همین سئوال را کردم گفتند که ما به وضع شما اگاه هستیم ودارو ومواد بهداشتی داریم ومن مقداری مداوم ازانها میخریدم در شرایطیکه پزشگ تحصیل کرده کم داشتیم وداروخارجی نادر بود طب سابق ماراهم ازیادبرده بودیم ریرا بدرد نمیخورد؟ واین کار فراماسونریهابود ومن شروع کردم پیش کسی در نزدیکی منزل ما دردربند علوم جدید راخواندند وهرسه رشته راخواندمواستادمکتب بهمن گفت شما یک درمیان میائید دلیل چیست ومن گفتم علم تنها حافظ وسعدی نیست تاقیامت که انها مطالب ندارنند درسانی مطالب سکولار هم لازم است که بدانیم وایشان من را تردد  کردولی من پشت در مطالب رایاد میگرفتم وتابعد ازمدتی باهخم اشتی کردیم ولی دوتا ازبچه ها  نزد ایشان مداوم میامدند ومابقیه رفتند سراغ علم جدید ولی من انها تشویق میکردم هردو رابخوانید—نکته ای رابیان کنم – حضرت رسول ختمی مرتبت  صلواتالله علیه واله والسلم  داشتند نماز میخواندند  صدای گریه بچه ای شنیدندنماز راباعجله خواندند وبعد فرمودندهمه به منزل بروند وعظی نیست که مادر ان فرزند به راحتی درمسجد بتواند به او شیر دهد درحالیکه میتوانستند که ان خانم بیرون رود وشیر دهد وایشان به خطابه معمول خود اد امه دهد – تاثیر اسلام در غرب به خاطر معرفت دینی نبوده است به خاطر علوم سکولارسیم بوده است- حق این بود در شرایط بحران علما خود هدایت بهداشت را دردست میگرفتند ومسائل بهداشتی را مدیریت کنند نه انکه بقول جناب عباس فراماسونری از ایشان بخواهدروی مسائلی مانند جبر واختیار واجل مسمس بعناون سرگرمی فکر کند-ادامه دارد

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 0:59  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم-خاطره از انگلستان-درکلاس زبان یک خانم گرگ انگلیسی استادما بود- روش تدریس درغرب تقریبا هماهنگ است که ژاپن را درهم میگیرد وخیلی عجیب است که هرچه کد درانگلستان درهر موضوعی بحث شود عینا حتی باشدت زیادی درسوئد هم تدر یس شده است- روسها که دانشجو به انگلستان میفرستادند که در درسی درحدود 5000 سال مقاله بایدمیخواند همان بازبان روسی وهم با زبان انگلیسی روی انها کار شده بود حتی مدارج بالاتری هم داشتند- ژاپنی ها همین طور یک دانشجوی ژاپونی به من میگفت که مسئله جدیدی درمیکانیکزیر دریائی یاد گرفتم که قبلا ژاپن اطلاعاتی به من داده بود ژاپن دستور داده بود هرچه قدر وطل میکشد یادبگیروسپس درس را ادامه بده واستادان انگلیسی میگفتند که ژاپن مداوم به ما میگوید به دروغ که چین درفلان مورد ازما جلو افتاده است وما سعی میکنیم که اورا جلو نگهداریم ومداوم بقول سوئدی ها دانشمندان غرب مسئله میساختند که لاینحل بود بخصوص استادان دانشگاه روم درمسائل ریاضی به ظاهر اسن وساده بود ولی همه میگفتند استادان ما نتوانستند انراحل کنند وسعی میکردند که دستجمعی انراحل کنند وخوب بود اصلا علم با سئوال بخصوص سئوال مشکل پیشرفت میکند وتنها دانشجویان جهان سوم بود که دربهت وحیرت بودند که چیزی به انها نگفته بودند  وبه ایننتجه میرسیدند یک فیلتر بزرگ بین غرب وشرق هست در ایران تنها دانشجویانی با خارجیان درس زبان میخواندند وانها مثلا دانشجوی رشته تاریخ بودندکه دردانشگاه شهید بهشتی درس میخواندند ودو  زبان باید میخواندند یک زبان ان المانی بود درتهران استادالمانی به انها بعنواندرخارج ازدانشگاه درس میداد این کدهای سیاسی وانقلابی وکدهای تجربیات تاریخ المان به خواست ایشان یاد میداد ومنافقین اینها راجذب میکردند وهم در مورد علما مطالب به دروغ میگفتند وهم کدهای خارجی به صورت الم شنگه درمیاوردند که انها با کدهای المانی وتجربیات اسلامی وتاریخی بومی کنند که جذب کنند که شرح ان خواهد امد ومیگفتند لنین هم چنین کاری کرده است وبعد از پیروزی کدهای درست غربی پیاده میشود وما با اخوند لجوج ربرو هستیمواینرا حدس زده بودم چون خوشبختانه میدانستم که اصل کد خارجی که انگلیسی باشد چیستواین مطلب یک سرکرده مهم انان درشیراز بعد از جدائی برای من شرح دادکه دستور مستقیم مسعود رجوی بوده است- درس زبان مشگل بود بصورت پازل بود  حتی برای دانشجویان برجسته اروپای شرقی همه گیچ میزدند  یک دانشجوئی از نروژ بود قدی بلند خیلی سینمائی ووایکینگی من پلوئی زیاد وارد میشدم ایشان تنها کسی بود که هرچه استاد وادارش میکرد وارد بحث نمیشد ولی همیشه ریلکس بود ودرارامش بود ومداوم استادروی زوم میکرد که باطنش رابفهمد ومن مداوم درتعجب بودم وبه انگاه میکردم ودرحیرت بودم چون استادبع بعضی ها میگفتند لول پائین برو وبه بعضی میگفت لول بالابرو کم کم حس وقتیکه من ایشان رانگاه میکنم خنده ملیحی میکند وسرخ میشود جریان از این قیبل بود که انگلیسی ها فهمیده بودند که این یک فرد نابغه است وانها را دارد رنگ میکند ایشان درحقیقت دوتا فوق لیسانس داشت که درهردو ممتاز بوده است ولی خودرا لیسانس معرفی کرده است درمیخواسته با دیپلم بیاید وانگلیسی ها سعی کرده بودند با جور کردن دختر  به اصطلاح بچه ها گل بیاندازند(احتمالا_گله ) واین بنده خدا فکر میکرده است من یکی از ا نالیز کنندهها هستم- من را صدا کرد وجریان را گفت وادامه داد که وجدان من معذب شده است ومیخواهم ششماه در نروژ باشم وششماه درانگلستان اگر مسلمان بود راهنمائی اش میکردم وبعد فهمید که تیراش به سنگ خورده است

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 14:41  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم-چالش گردابی وحالت انفجاری  - درزمانیکه فردی دارد کنکور میدهد فرض کنید همه را یا دوتارا صحیح میداند درست مانند قایقی است که در گرداب دورخوداش میچرخد تا یک جهت پیدا کند واز ان خارج شود درغرب به این حالت میگویند چالش گردابی که درتحقیقات زیادرخ میدهد ودرحالت اضطراری میبایست سریع عمل کرد وغالبا این مسائل بسیار زمان بر هستند ومشکل انسان عجول است که کیبایست دندان روی جگر گذاشت وازانطرف از این حالت سو استفاده نشود- یک دانشجوی دکتر ریاضی ایرانی درلندن من به خانه اش دعوت کرد وگفت من یک سئوال دارم وان این است حضرت علی علیه السلام به همه علوم اگاه بودند گفتم بله وگفت ایشان انسان دلسوزی برای بشریت بوده است گفتم بله وگفت وضع امروز مارا بخوبی به درک میکرده است گفتم بله ایشان اضافه برای حل مشکلات تخصصی امروز چه کرده است؟ این سئوال بعد من فهمیدم که مردم انگلیس درباره حضرت مسیح علیه السلام میفرمایند وچون کسی دفاع از حضرت مسیح علیه السلام نمیکند درنتجه سکولاریسیم پیشرفت میکند ارتکازی بگویم یک یاز روشنفکران مکزیک فرمودند نبرد در شهرهای برای مواد مخدر  باطن اش درگیری دوفرقه مسیحی است که مردم به دسمت سکولارسیم کشیده شوند وامار درمذهب کاتولیک16% درصد است البته ما نبایدحکمت بتراشیم وحکت واقعی انرا علما کشف کردند وهمین مسئله برای غیبت امام زمان علیه السلام مطرح کردند که مال انگلیسی هاست که بهائیت جا بیاندازند وپاسخ دندان شکن گرفتند- جامعه اصلا نبیاد حالت انفجاری داشته باشد واین نشانه یک جنایت عظیمی است که برای مردمان بوجود اوردند ولی مردم باید صبور باشند همه چیز بر اساس خوداش بسنجندولی کاری مشکل است در  قبلاز انقلا ب هرجلسه بحث میشد ربطی عمیق ودقیق به سیاست داشت عرفان واخلاق وتفسیر قران من داشتم به درشهر جائی میرفتم به یک دانش اموز برخورد کردم که سال اخردبیرستان دفتری دست اش بود ومن اصلا نمیدانستم که ایشان فردی سیاسی است یک سئوال کردم ایشان جواب سیاسی داد وسپس دفتر نشان داد که نزد یک علم دارد داردمسائل سیاسی یادمیگیرد ومن ئتوسط استاد حدائق غیر مستقیم علاقمند به سیاست شدم ومیدانستم بهترین سیاست مال اسلام است وانزمان میابیست همه اسلام یادگرفت تا سیاست اسلامی ر ا یادگرفت ومن تعجب کردم ازایات واحادیث واحادیثی که اولین بار میخواندم اینهمه بار سیاسی دارد بطوریکه در دفتری انهار ا همان جا یاداشت کردم باورنکردی بود شرایط ان زمان- اما فرق فقه وبادیگر علوم اسلامی درعلوم فردی وارد جلسه عرفان شدوزمانی خارج شود چیزی دستگیراش میشود بجز علم فقه که چیزی نمیفهمد وهیمن فقه کسی انرا بیاموزد بالترین درجه حل مسائل که به صورت مستقیم ویا غیر  مستقیم را میدهد وبقول ان ظریف بیش ازهمه خاکی است وفقه بخش ناچیزی ازان در رساله است وبیشتر مبارزات ما با رژیم سابق حول محور فقه میچرخد ومضافا بغیراز فقهعلوم دیگر اسلامی که همانطور ان ظریف بیان کرده است علوم تحقیقی استکه دامن اش همه را دربر میگیرد نه فقط علما ولی مواظبت کرد که به انقلاب ضربه ای نزند وجامعه درتحول است از سیاست به اقتصاد واز اقتصاد به تبعیض ووو وان حالت انفجاری باز کار دست مردم میدهد ونمیتواند انها را به صورت دقیق قیچی کند متاسفانه چون این مجالس هزینه بر دار است وحتی بازاری حاضر به خرج است من نمیدانم چرا ما دراین موارد کوتاهی میکنم درحالیکه درابادان هم اعراب وفارس به من میگفتند هرچقدر ما درباره امام حسین علیه السلام هزینه کردیم چندبرابرانرا بدست اوردیم وفقدان انها ضربات مهلکی را بوجود میاورد-

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 13:41  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم- یهود پژوهی-منبع- سی دی یهود پژوهی دیجیتالی- جناب عبدالرحیم سلیمانی  اردستانی-بحثی را ایشان درتحت  موضوع- ": امیختگی قومیت ودیانت:"بیان میکنند- همانطور که ایشان بیان کردند یک پدیده زمان دار وتاریخی است که قبل از اسلام شناخت جوامع را بایدبر اساس قبیله ونژاد مورد توجه قرار بگیرد- وثانیا تا ز مان غیبت امام زمان علیه السلام دوران ظاهر است وتوجه به باطن وعمق مطالب یا وجود نداشته است ویا اندک افرادیبودند که دارای این استعداد که به باطن پنهان روی اورند- بعنوان مثال نفاق در قبل از اسلام بسیار اندک بوده است در زمان اسلام انهم توسط یهود نفاق مطرح میشود داستان برادران حضرت یوسف علیه السلام میشود یک نوع نفاق نامید وتقیه بسیار کم بوده است در زمان مسحیت تا حدودی دستور داده شدبود که رعایت شود- البته دانشمندان در درک حقایق گذشته به مطالبی برخورد کردهاند که ازدرک زمان خودشان فراتر رفته است-مانند اخبار اخر زمان وبعضی حقایق های قرانی وحدیثی هم دارای این ظرفیت هستند وبسیاری از اسرار قران درزمان حضور امام علیه السلام فاش میشود- در زمان گذشته ادراک خیر وشر که یک مسئله حیاتی است به خدا ویا خدایان نسبت داده میشد- پیروزی لطف خدا ویا خدایان وشکست غضب خدا ویا خدایان نسبت داده میشد ورابطه تنگاتنگ بین سرنوشت انسان با ماورا طبیعت حتی وجود اشته است بعناون مثال حتی ستارگان سرنوشت انسان راتعین میکرده است- خود انسان یک موجود منفعل بوده است ودران شرایط یهود هم مذهبی شدید بوده فرق یهود با بسیاری اقوام وقبائل ان است که تمدن بالاتری داشت ه است خداوند واحد را میپذیرفته وانبیا راهم میپذیرفته است- ولی یک قانون کلی جامعه شناسی است که انسانها ازتمدنهای که مطلوب میدانند با تانی ویا بدون تانی تقلید میکنند ویک کشوری که خیلی اهل تقلیداست بعضی ها معتقد هستند ایرانیان هستند ولی اخیرا یهود حالت خالص مذهبی بودن را ازدست داده است کمونیست وانارشیست وسکولار  هم پیدا شده است وقانون براین اساس است خواست فرد مهم است ولو به انسانی که درروی زمین متولد شده است وخود را خداوند میداند  وعدهای به الن معتقد باشند بایدانرا برای انها خدا دانست وگرنه بحرانهای زیادی بوجود میاید وتضاد ها را باید با شرایط زمان حال باید حل کرد-ادامه دارد

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 13:28  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم- یهود پژوهی-منبع- سی دی یهود پژوهی دیجیتالی- جناب عبدالرحیم سلیمانی  اردستانی-بحثی را ایشان درتحت  موضوع- ": امیختگی قومیت ودیانت:"بیان میکنند- همانطور که ایشان بیان کردند یک پدیده زمان دار وتاریخی است که قبل از اسلام شناخت جوامع را بایدبر اساس قبیله ونژاد مورد توجه قرار بگیرد- وثانیا تا ز مان غیبت امام زمان علیه السلام دوران ظاهر است وتوجه به باطن وعمق مطالب یا وجود نداشته است ویا اندک افرادیبودند که دارای این استعداد که به باطن پنهان روی اورند- بعنوان مثال نفاق در قبل از اسلام بسیار اندک بوده است در زمان اسلام انهم توسط یهود نفاق مطرح میشود داستان برادران حضرت یوسف علیه السلام میشود یک نوع نفاق نامید وتقیه بسیار کم بوده است در زمان مسحیت تا حدودی دستور داده شدبود که رعایت شود- البته دانشمندان در درک حقایق گذشته به مطالبی برخورد کردهاند که ازدرک زمان خودشان فراتر رفته است-مانند اخبار اخر زمان وبعضی حقایق های قرانی وحدیثی هم دارای این ظرفیت هستند وبسیاری از اسرار قران درزمان حضور امام علیه السلام فاش میشود- در زمان گذشته ادراک خیر وشر که یک مسئله حیاتی است به خدا ویا خدایان نسبت داده میشد- پیروزی لطف خدا ویا خدایان وشکست غضب خدا ویا خدایان نسبت داده میشد ورابطه تنگاتنگ بین سرنوشت انسان با ماورا طبیعت حتی وجود اشته است بعناون مثال حتی ستارگان سرنوشت انسان راتعین میکرده است- خود انسان یک موجود منفعل بوده است ودران شرایط یهود هم مذهبی شدید بوده فرق یهود با بسیاری اقوام وقبائل ان است که تمدن بالاتری داشت ه است خداوند واحد را میپذیرفته وانبیا راهم میپذیرفته است- ولی یک قانون کلی جامعه شناسی است که انسانها ازتمدنهای که مطلوب میدانند با تانی ویا بدون تانی تقلید میکنند ویک کشوری که خیلی اهل تقلیداست بعضی ها معتقد هستند ایرانیان هستند ولی اخیرا یهود حالت خالص مذهبی بودن را ازدست داده است کمونیست وانارشیست وسکولار  هم پیدا شده است وقانون براین اساس است خواست فرد مهم است ولو به انسانی که درروی زمین متولد شده است وخود را خداوند میداند  وعدهای به الن معتقد باشند بایدانرا برای انها خدا دانست وگرنه بحرانهای زیادی بوجود میاید وتضاد ها را باید با شرایط زمان حال باید حل کرد-ادامه دارد

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 13:28  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم-سوز دل-درغرب همیشه تحقیقات سود پنج درصدی خوداش رادارد وزمان فروش دستگاه های تحقیقاتی انجا هم میتواند با سود پنچ درصدی فروخت- امروزه تحقیقات های ممتد مردافکن میخواهد خانم ها همین که چین وچروک پیدا میشود کار را سبک میکنند ویا تا مدتی درحالت "| اف "| هستند وبه دعوت دانشگاه های متفق مداوم درحال سفر- ولی درهر حال عده ای سینه چاک دارددر سنت تحقیقات غالبا سه تحقیق درنظر میگیرنند که قدرت وتوانائی انکه مرحله ویا مراحله ای پیش ببرند من نیمدانم کدام شیر پاک خوردهای تصور میکنند تحقیقات درست مانند خواندن یک ورمان است که شروع شد به سرعت به اتمام میرسد- مثلا ساختن یک فرمول ترکیبی ویا ساختن مادهای که به سفال بزنندکه درحرارت وفشار زید دوام پیدا کند وسوم انالیز مواد شیمیائی که یک میکرب دریک گیاه تولید میکنند هرکدام تا مرحله پیش میبرنند وبرای پیش بردن بایدزیر گروه تخصصی را ساخت وجالب انکه بدنه تحقیقات لیسانس است مثالی بزنم درعلوم فقه زیر گروههای تخصصی فراوانی وجود دارد بعنوان مثال بحث دلائل واماره بحثی درستی فکر رابرای کشف فتوا مشخص میکند وهر موضوعی میتواند ویژ|ه باشد که درتحقیقات زیادرخ میدهد الی مشائالله وفرد باید این زیرگروه اماده کندپس را گروهی باید مسئول این کار کردودرهرعلمی اینچنین است درحالیکه درشرقیک نفر میخواهد همه را به تنهائی خوداش حل کند درحالیکه درمسائل ضروری وپیچیده غرب گاهی روی همین وموضومع خاص در دنیای علم 250000 نفر درحال کار کردن هستندتا یک بسته میکانکی بسازنند که تقریبا به زبان ساده کار بلربینگ میکند وظرف بیست سال به حد تخصص بسیار پیچیده وبسیار متنوع رسیده است بطوریکه دانشجوی دکتری مارا به تعجب انداخته است وستاد فرموده است جای شگفتی ندارد درهمان اغاز متخصصین انگلیسی یک گیاه تازهرا کشف کردند وگیاه پیچیده تر از این بسته میکانیکی بوده است وسائل انها به مراتب ساده ما بوده است وتعداد انه بسیار اندک وما 250000 نفر بودیم وانها توانستند علم ان گیاه را امروزه درسطح فوقالعاده مطرح کنند- علوم مادی بدو صورت مطرح است یکی علوم نظری به نظر حقیر درک خداوند از راه دور ودیگری تکنسینی وکاربردی وبه اصطلاح قرانی تسخیری  شناخت خداوند از راه نزدیک یک دکتر انگلیسی به جنگلی به افریقا میرود وبا یک میمون دوست میشد ومداوم با گوشی وضع مزاجی اوراچک میکنند وسرانجام موزمیخورد دو طرح جهانی وجود دارد یک طرح شوروی که میزان هزینه ونیرو درعلوم نظری وتکنسینی مساوی است وبه محض انکه به کشفیات در علوم نظری بدست امد بلافاصله تبدیل به علوم تکنولوژی میشود در غرب 80% بودجه علوم نظری است تا به جهش برسد مثلا نسل پنجم وبیست نظر در صد علوم تکنولوژی وتعداد تکنسنیننسبت به دانشمند نظری درانگلستان بیست به یکبه نفع تکنسین است ودرامریکا یک به پنچاه ولی درحقیقت هرچقدر میدان وجود داشته باشد که مداوم میدان به ان اضافه میکنند مثلا اسباب بازی تا بتوانند بهره زیادببرنندبعنوان مثال پیچیده ترین فرمورل نظامی درساخت کارخانه خودکارسازی بکاررفته است وبه همین علت است که هرکس پشنهاد کالائی خاص داد جوایز زیادی میدهند ولی به مروربه استراتژی روسیه نزدیک میشونند واین جا درک میشود که جناب وزیر محترم خارجه افغانستان که ما چگونه میتوانیم مشکلات خودراحل کنیم؟؟!!

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم-سوز دل-درغرب همیشه تحقیقات سود پنج درصدی خوداش رادارد وزمان فروش دستگاه های تحقیقاتی انجا هم میتواند با سود پنچ درصدی فروخت- امروزه تحقیقات های ممتد مردافکن میخواهد خانم ها همین که چین وچروک پیدا میشود کار را سبک میکنند ویا تا مدتی درحالت "| اف "| هستند وبه دعوت دانشگاه های متفق مداوم درحال سفر- ولی درهر حال عده ای سینه چاک دارددر سنت تحقیقات غالبا سه تحقیق درنظر میگیرنند که قدرت وتوانائی انکه مرحله ویا مراحله ای پیش ببرند من نیمدانم کدام شیر پاک خوردهای تصور میکنند تحقیقات درست مانند خواندن یک ورمان است که شروع شد به سرعت به اتمام میرسد- مثلا ساختن یک فرمول ترکیبی ویا ساختن مادهای که به سفال بزنندکه درحرارت وفشار زید دوام پیدا کند وسوم انالیز مواد شیمیائی که یک میکرب دریک گیاه تولید میکنند هرکدام تا مرحله پیش میبرنند وبرای پیش بردن بایدزیر گروه تخصصی را ساخت وجالب انکه بدنه تحقیقات لیسانس است مثالی بزنم درعلوم فقه زیر گروههای تخصصی فراوانی وجود دارد بعنوان مثال بحث دلائل واماره بحثی درستی فکر رابرای کشف فتوا مشخص میکند وهر موضوعی میتواند ویژ|ه باشد که درتحقیقات زیادرخ میدهد الی مشائالله وفرد باید این زیرگروه اماده کندپس را گروهی باید مسئول این کار کردودرهرعلمی اینچنین است درحالیکه درشرقیک نفر میخواهد همه را به تنهائی خوداش حل کند درحالیکه درمسائل ضروری وپیچیده غرب گاهی روی همین وموضومع خاص در دنیای علم 250000 نفر درحال کار کردن هستندتا یک بسته میکانکی بسازنند که تقریبا به زبان ساده کار بلربینگ میکند وظرف بیست سال به حد تخصص بسیار پیچیده وبسیار متنوع رسیده است بطوریکه دانشجوی دکتری مارا به تعجب انداخته است وستاد فرموده است جای شگفتی ندارد درهمان اغاز متخصصین انگلیسی یک گیاه تازهرا کشف کردند وگیاه پیچیده تر از این بسته میکانیکی بوده است وسائل انها به مراتب ساده ما بوده است وتعداد انه بسیار اندک وما 250000 نفر بودیم وانها توانستند علم ان گیاه را امروزه درسطح فوقالعاده مطرح کنند- علوم مادی بدو صورت مطرح است یکی علوم نظری به نظر حقیر درک خداوند از راه دور ودیگری تکنسینی وکاربردی وبه اصطلاح قرانی تسخیری  شناخت خداوند از راه نزدیک یک دکتر انگلیسی به جنگلی به افریقا میرود وبا یک میمون دوست میشد ومداوم با گوشی وضع مزاجی اوراچک میکنند وسرانجام موزمیخورد دو طرح جهانی وجود دارد یک طرح شوروی که میزان هزینه ونیرو درعلوم نظری وتکنسینی مساوی است وبه محض انکه به کشفیات در علوم نظری بدست امد بلافاصله تبدیل به علوم تکنولوژی میشود در غرب 80% بودجه علوم نظری است تا به جهش برسد مثلا نسل پنجم وبیست نظر در صد علوم تکنولوژی وتعداد تکنسنیننسبت به دانشمند نظری درانگلستان بیست به یکبه نفع تکنسین است ودرامریکا یک به پنچاه ولی درحقیقت هرچقدر میدان وجود داشته باشد که مداوم میدان به ان اضافه میکنند مثلا اسباب بازی تا بتوانند بهره زیادببرنندبعنوان مثال پیچیده ترین فرمورل نظامی درساخت کارخانه خودکارسازی بکاررفته است وبه همین علت است که هرکس پشنهاد کالائی خاص داد جوایز زیادی میدهند ولی به مروربه استراتژی روسیه نزدیک میشونند واین جا درک میشود که جناب وزیر محترم خارجه افغانستان که ما چگونه میتوانیم مشکلات خودراحل کنیم؟؟!!

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم-سوز دل-درغرب همیشه تحقیقات سود پنج درصدی خوداش رادارد وزمان فروش دستگاه های تحقیقاتی انجا هم میتواند با سود پنچ درصدی فروخت- امروزه تحقیقات های ممتد مردافکن میخواهد خانم ها همین که چین وچروک پیدا میشود کار را سبک میکنند ویا تا مدتی درحالت "| اف "| هستند وبه دعوت دانشگاه های متفق مداوم درحال سفر- ولی درهر حال عده ای سینه چاک دارددر سنت تحقیقات غالبا سه تحقیق درنظر میگیرنند که قدرت وتوانائی انکه مرحله ویا مراحله ای پیش ببرند من نیمدانم کدام شیر پاک خوردهای تصور میکنند تحقیقات درست مانند خواندن یک ورمان است که شروع شد به سرعت به اتمام میرسد- مثلا ساختن یک فرمول ترکیبی ویا ساختن مادهای که به سفال بزنندکه درحرارت وفشار زید دوام پیدا کند وسوم انالیز مواد شیمیائی که یک میکرب دریک گیاه تولید میکنند هرکدام تا مرحله پیش میبرنند وبرای پیش بردن بایدزیر گروه تخصصی را ساخت وجالب انکه بدنه تحقیقات لیسانس است مثالی بزنم درعلوم فقه زیر گروههای تخصصی فراوانی وجود دارد بعنوان مثال بحث دلائل واماره بحثی درستی فکر رابرای کشف فتوا مشخص میکند وهر موضوعی میتواند ویژ|ه باشد که درتحقیقات زیادرخ میدهد الی مشائالله وفرد باید این زیرگروه اماده کندپس را گروهی باید مسئول این کار کردودرهرعلمی اینچنین است درحالیکه درشرقیک نفر میخواهد همه را به تنهائی خوداش حل کند درحالیکه درمسائل ضروری وپیچیده غرب گاهی روی همین وموضومع خاص در دنیای علم 250000 نفر درحال کار کردن هستندتا یک بسته میکانکی بسازنند که تقریبا به زبان ساده کار بلربینگ میکند وظرف بیست سال به حد تخصص بسیار پیچیده وبسیار متنوع رسیده است بطوریکه دانشجوی دکتری مارا به تعجب انداخته است وستاد فرموده است جای شگفتی ندارد درهمان اغاز متخصصین انگلیسی یک گیاه تازهرا کشف کردند وگیاه پیچیده تر از این بسته میکانیکی بوده است وسائل انها به مراتب ساده ما بوده است وتعداد انه بسیار اندک وما 250000 نفر بودیم وانها توانستند علم ان گیاه را امروزه درسطح فوقالعاده مطرح کنند- علوم مادی بدو صورت مطرح است یکی علوم نظری به نظر حقیر درک خداوند از راه دور ودیگری تکنسینی وکاربردی وبه اصطلاح قرانی تسخیری  شناخت خداوند از راه نزدیک یک دکتر انگلیسی به جنگلی به افریقا میرود وبا یک میمون دوست میشد ومداوم با گوشی وضع مزاجی اوراچک میکنند وسرانجام موزمیخورد دو طرح جهانی وجود دارد یک طرح شوروی که میزان هزینه ونیرو درعلوم نظری وتکنسینی مساوی است وبه محض انکه به کشفیات در علوم نظری بدست امد بلافاصله تبدیل به علوم تکنولوژی میشود در غرب 80% بودجه علوم نظری است تا به جهش برسد مثلا نسل پنجم وبیست نظر در صد علوم تکنولوژی وتعداد تکنسنیننسبت به دانشمند نظری درانگلستان بیست به یکبه نفع تکنسین است ودرامریکا یک به پنچاه ولی درحقیقت هرچقدر میدان وجود داشته باشد که مداوم میدان به ان اضافه میکنند مثلا اسباب بازی تا بتوانند بهره زیادببرنندبعنوان مثال پیچیده ترین فرمورل نظامی درساخت کارخانه خودکارسازی بکاررفته است وبه همین علت است که هرکس پشنهاد کالائی خاص داد جوایز زیادی میدهند ولی به مروربه استراتژی روسیه نزدیک میشونند واین جا درک میشود که جناب وزیر محترم خارجه افغانستان که ما چگونه میتوانیم مشکلات خودراحل کنیم؟؟!!

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم-سوز دل-درغرب همیشه تحقیقات سود پنج درصدی خوداش رادارد وزمان فروش دستگاه های تحقیقاتی انجا هم میتواند با سود پنچ درصدی فروخت- امروزه تحقیقات های ممتد مردافکن میخواهد خانم ها همین که چین وچروک پیدا میشود کار را سبک میکنند ویا تا مدتی درحالت "| اف "| هستند وبه دعوت دانشگاه های متفق مداوم درحال سفر- ولی درهر حال عده ای سینه چاک دارددر سنت تحقیقات غالبا سه تحقیق درنظر میگیرنند که قدرت وتوانائی انکه مرحله ویا مراحله ای پیش ببرند من نیمدانم کدام شیر پاک خوردهای تصور میکنند تحقیقات درست مانند خواندن یک ورمان است که شروع شد به سرعت به اتمام میرسد- مثلا ساختن یک فرمول ترکیبی ویا ساختن مادهای که به سفال بزنندکه درحرارت وفشار زید دوام پیدا کند وسوم انالیز مواد شیمیائی که یک میکرب دریک گیاه تولید میکنند هرکدام تا مرحله پیش میبرنند وبرای پیش بردن بایدزیر گروه تخصصی را ساخت وجالب انکه بدنه تحقیقات لیسانس است مثالی بزنم درعلوم فقه زیر گروههای تخصصی فراوانی وجود دارد بعنوان مثال بحث دلائل واماره بحثی درستی فکر رابرای کشف فتوا مشخص میکند وهر موضوعی میتواند ویژ|ه باشد که درتحقیقات زیادرخ میدهد الی مشائالله وفرد باید این زیرگروه اماده کندپس را گروهی باید مسئول این کار کردودرهرعلمی اینچنین است درحالیکه درشرقیک نفر میخواهد همه را به تنهائی خوداش حل کند درحالیکه درمسائل ضروری وپیچیده غرب گاهی روی همین وموضومع خاص در دنیای علم 250000 نفر درحال کار کردن هستندتا یک بسته میکانکی بسازنند که تقریبا به زبان ساده کار بلربینگ میکند وظرف بیست سال به حد تخصص بسیار پیچیده وبسیار متنوع رسیده است بطوریکه دانشجوی دکتری مارا به تعجب انداخته است وستاد فرموده است جای شگفتی ندارد درهمان اغاز متخصصین انگلیسی یک گیاه تازهرا کشف کردند وگیاه پیچیده تر از این بسته میکانیکی بوده است وسائل انها به مراتب ساده ما بوده است وتعداد انه بسیار اندک وما 250000 نفر بودیم وانها توانستند علم ان گیاه را امروزه درسطح فوقالعاده مطرح کنند- علوم مادی بدو صورت مطرح است یکی علوم نظری به نظر حقیر درک خداوند از راه دور ودیگری تکنسینی وکاربردی وبه اصطلاح قرانی تسخیری  شناخت خداوند از راه نزدیک یک دکتر انگلیسی به جنگلی به افریقا میرود وبا یک میمون دوست میشد ومداوم با گوشی وضع مزاجی اوراچک میکنند وسرانجام موزمیخورد دو طرح جهانی وجود دارد یک طرح شوروی که میزان هزینه ونیرو درعلوم نظری وتکنسینی مساوی است وبه محض انکه به کشفیات در علوم نظری بدست امد بلافاصله تبدیل به علوم تکنولوژی میشود در غرب 80% بودجه علوم نظری است تا به جهش برسد مثلا نسل پنجم وبیست نظر در صد علوم تکنولوژی وتعداد تکنسنیننسبت به دانشمند نظری درانگلستان بیست به یکبه نفع تکنسین است ودرامریکا یک به پنچاه ولی درحقیقت هرچقدر میدان وجود داشته باشد که مداوم میدان به ان اضافه میکنند مثلا اسباب بازی تا بتوانند بهره زیادببرنندبعنوان مثال پیچیده ترین فرمورل نظامی درساخت کارخانه خودکارسازی بکاررفته است وبه همین علت است که هرکس پشنهاد کالائی خاص داد جوایز زیادی میدهند ولی به مروربه استراتژی روسیه نزدیک میشونند واین جا درک میشود که جناب وزیر محترم خارجه افغانستان که ما چگونه میتوانیم مشکلات خودراحل کنیم؟؟!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 13:5  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم-بحث جالبی جناب اقای رضاامیرخانی دارندکه اهمیت افغانستان برای غرب چیست- من با بسیاری اندیشه های ایشان موافق هستم- بجز ایده اخر ایشان که دقیقا متضاد با ایشان است ودر کشف5 طرحهای غرب را درجهان به نظر حقیر توجیه میکنند- چند مقدمه لازم است- غرب به خوبی میدانند که خطرناکترین ایدولوژی متعلق به اسلام است از این جهت که اگاهی  دهنده اسن ایجاد حساسیت بالا میدهد وازهمه مهمتر خود باوری قوی پیدا میکنند وراه سخت رسیدن به کمال راحاضر است بپیماید وسر فرود نیاورد ودر مابقیه ایدولوژی ها به مراتب این مولفه های ضعیف است- دوم اقتصاد وپیشرفت علمی وسری درجهان دراوردند بخصوص درغرب پاشنه اشیل کشورها است- فرض کنید یک ازبک افغانستان به درجه علمی بالائی درامریکا ویا انگلستان رسید وبه حق لیاقت گرفتن  جایزه نوبل را پیدا کرد ویا گفتن لیاقت نخست وزیری انگلستان را دارد- این مولفه ساده تمام  برای کشور ازبکستان تمام نمیشود اینقدر شعور وجود ندارد که خوب یک ازبک افغانی به جای بالاتر رسید وما ازعلم ایشان استفاده میکنیم سئوال میکنند که چرا کشور پهناور وپر جمعیت ازبکستان نمیتواند چنین فردی را تربیت کند – جواب میدهندنمیتوانیم؟؟ پاسخ این است که به سمت انگلستان وغرب بروید- درحالیکه این امر برای غرب بسیار سودمند است  وبسیار کم هزینه است -ادامه دارد

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۱ساعت 14:43  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به فصل|" زائرزارونزار مزار (مزار شریف بلخ)-   از کتاب ": جانستان کابلستانجناب اقای رضا- امیر خانی:" =به کفار نباید زیاد بها بیش از مردمان خودی دادکه ایجاد حقارت درمردمان خودی  وغرور انها شود حضرت علی علیه السلام که به شهر انبار تشریف فرماشدند ایرانیان جلوی امام علیه السلام میدویدند ومردم را دور میکردند ومردم هم چشمانشانرا به زمین دوخته بودند وامام علیه السلام انر انهی کردند وجمله طلایی فرمودند- که کاری که شمارا تحقیر میکند ودیگران رامغرور میکند انجام ندهید- دوم به محض انکه ماشین به میدان هوائی بگرام میرسد- ذکر واوراد زیادی بخوانید که اثرانها پاک شود د وستی داشتم که بعضی احادیثرا قبول نداشت زمانی که کسی ان حدیث را میخواند ایشان بلافاصله ذکر میگفت وبعد به من میفرمود نزدیک بود خفه شوم با ذکر خودمراحفظ میکردم حال چه برسد به شیطان نشان داردر ثانی بحثی از حلقات ذکر بیان کنم- دوست همکاری که مهندس بود وسخت مسلمانی میکرد  من فهمیدم که به جلسه خاصی که اخلاق وذکر میرود ومن از ایشان پرسیدم که کراماتی هم شما دیدهاید ایشان سخت عصبانی شدن که من ذکررا برای ادم شدن میگویم نه برای کرامات ونه برای درجات بهشتی ان بچه است که برای دوچرخه درس میخواهد هیچ عاقلی دوا میخوردکه کرامات ببیند البته لطف خداوند بیشاز استحقاق ما است ولی ما نباید انرا هدف بدانیم- تاز مانی که وقتیکه کفار حربی میدیدم اوارد میگفتیم از گزند انان درامان بودیم از زمانی که اوراد را رها کردیم اسیر اوراد انها شدیم هدف از بیان اسماالله گرفتن تاثیر است وبروز وظهور وعینیت دادن به ان اسما درخود است لذا قبلاز جلسه ذکر ازخداوند طلب استعانتدراین مورد کنیم وعذر خواهی درعدم اجرای انها وزمانی که نام مبارک اهلبیت میاید دیگرانرا بایدفراموش شوند وزمانی که از صفات الهی ذکر گفته میشود بایداز بیانات اهلبیت مکرم باشد که شیخ بگوید ومریدان هوبکشند ویا ساکت باشند وقتیکه عمل شود ان بیچاره طالبانی هم تایثر میگردتاثیر میگرد مغز ذکر همین است این طالبان بقول عرفا ودراویش پوسترا گرفته است ومغزاش رادرک نکرده است ونازیسیم غربی جای جهاد گرفته است کدام صحابه فرمودهاند جاده مسلمین را ببندوازار واذیت کن جز نازیسیم- اگر خشونت درست بوداول ازهمه سید سادات عالم صلواته الله علیه واله والسلم به ان عمل میکرد وخشونت را اسلام بیشازهمه به شیطان لعین نسبت داده است ومسلمان اهل صفا وسلم وحلم وفروتنی وگذشت هستند  وحداکثر سوز دلرا نشان میدهند تا بکوبند وبدرنند؟؟!! امید است بادقت در معرفت الهی راه درست را ازاین بیراها تشخیص دادانشاالله

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۱ساعت 15:59  توسط علی  | 
بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به سفر جناب پاپ به مکزیک وکوبا-نویسندگان مکزیکی درباره سفر پاپ به مکزیک با حقایق بیشتری برخورد کردند ازقرن هیجدهم میلادی بر اساس اطلاعات کم من انگلیسی ها اولین ملتی هستند که به روز بودن را کشف کردند وچی میزان بیاد دراین راه فداکاری وکار کرد ولی نتجه ان شگفت انگیز است ومیابیست افق بالاتری درنظر گرفت ومردم رابرایدرک این مطلب اماده کرد وترس انان راریخت وتلاش دستجمعی که به خوبی مدیریت صحیح را اجرا کرد وتوسعه های متهورانه رابوجود اورد این مطلب برای من شعار هرروز عاشورا وهر مکان کربلا است را تداعی میکند هر کشتی باید نسبت به قبلی رشد همه جانبه داشته باشد ولو اسمان وزمین زیر رو شود وهمه نوع همکاری را مردم باید بکنند ودولت همه امکانات را بایدبخوبی فراهم شود وتوده عظیمی ازدانشمندان فراهم شود وکشتی باید درقر ن هیجدهم چهارده روز دروسط دریای مدیترانه درطوفان ایستاده مقاومت کند وسپس بیست روز در طوفان دراقیانوس چیزی درحد معجزه ومردم هم تغیر عقیده دادند وترس ها فرو ریخت وسعی ها بشدت تجمع پیدا کرد وچالش سکولاریسیم با مذهب شکل گرفت اگر مایک فقه پویا داشتیم وتحقیقات را پشتیبانی عظیمی میکردیم وچنین افقی داشتیم ونمی گفتیم هرکس خوداش کار کندذ وشکست خورد سرنوشت است پیروز شد نوش جانش که بعد ازشکستهای زیاد دریائی یک دفعه تخم اش را ملخ خورد زیرا کسی به ریسکاش نمیارزید وگرنه انگلستانرا به گرد میگذاشتیم وهمانطور که پرتقالی نکردند واز صحنه اوت شدند وامریکائیها رقابت به ساعت کشاند وهرروز پیچ فانتومتغیر کرد وهر بیست روز کاربراتور وجاسوسی روسیه عقب افتاد امروز نویسنده مکزیکی سکولاریزم اهل چالش است وپاپ دارد چالش را ترک میکند- جناب اقای پاپ میداند مردم نمی توانند مدت زیادی بودن خداوند باشند ولی از خداوند هم انتظاراتن زیادی دارند وجمله جوان کاتولیک کوبائی که خداوند هست وگوئی نیستوجمله جالبی دارد من بادوست دخترم به نزد ایشان خواهم رفت که حاوی پیام مهمی است وبرای اولین بار پاپ درباره کشته پنچاه هزارنف کاتولیک در شهر کاتولیکی مکزیک که به خاطر جنگهای باندهای مواد مخدر کشته شدند ایشان پیامی دهند سخت ترین گروه افراد مذهبی هستند که میخواهند به روز باشند واینده هم اینان برنده اصلی خواهند بود وسرانجام راه راپیداخواهند کرد درعین ازادی که بقول روشنفکر مکزیکی به اقای پاپ میفرماید شعار بزرگ تمدن است که جناب پاپ ازادی مذاهب وایدولوژی هارا قبول کرد میبایست پرچم از دست سکلوریسیم لجوج منتقد موشکاف بیروان خواهد اوردولی چه بهتر کهجناب پاپ خود دراین جهت پرچمدار باشد

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم فروردین ۱۳۹۱ساعت 13:27  توسط علی  | 

 بسم الله الرحمن الرحیم- کد اشتباه- خانم استاد درادانشگاه لندن درباره دوست دختر وپسر بحث داشتند وبشدتمخالف بودند وباشرایطی انرا میذپرفتند- بعضی امور چنین هستند باانسان یک رابطه خونی دارنند وبهتر بگویم رابطه خلقتی وفطرتی دارنند فرض کنید مانند علم- مانند دوستی ورهبری ودر غرب نظریات گوناگون میدهند که روی انهم بحث خواهم کرد- ایشان معتقد بود دوست دختر کد اشتباه جنسی وروحی به پسر میدهد وپسران هم همنیطور وهیچکدام درفکر ترقی وتکامل واقعی خود وجنس خود نیستند ودلیل انهم راهنمائی های رسانه ها دبخصوص تلوزیون وروزنامه ای رنگا نگ سازمانهای اطلاعاتی انگلیس است که بعضی مقالات مزین به امضای پروفسوراست ایشان بیان کردند دلیل انکه سیاست پشت سر انها است من بارها مقالاترا نقد کردم ونه چاپ کردن وبسیار درانگلستان بی ادبانه است که حداقل پاسخی نداده باشند که چرا چاپ نکردند- وانهم رسانه های که مداوم نظر مردم را میخواهد ایشان  ادامه میدادند که چوانان پس ازمدتی سرمیخوردند وبفکر دوست دختر جدیدهستند باز سر میخورنند وفکر میکنند که ازدواج کنند مسئله حل میشود وازچاله به چاه میافتند واینهم هسته اصلی حفظ حکومت است دلیل خیلی ساده است هروقت انسان منفرد شد وحالت جمع نگرفت نیرویئ برای قیام نمیشود بخصوص زمانی که ان حالت انفرادی افراطی لذت بخش هم باشد درغربل مداوم به جوانان میگویند به هرطریق ممکن شما نباید مانند والدین وحتی دوستان فکر وزندگانی کنید ومداوم زندگانی را تجربه کنید وبایدغیر ازوالدین فکر کنید این مسئله درعلم اموزی بسیار سودمند است ولی والدین هم قبول دارنند یک والدین مهندس اکر پسرش مثل خوداش باشد میگوید ما درجا زدیم پس هردو قبول دارندذ وشکافی بین اندو معنی ندارد وکشاشکی درعلوم انسانی هم همین طور بودپدر به اجتهادنرسیده است وپسر به اجتهاد رسیده است شکافی ایجاد میکند ولی درعلو م انسانی که فردبی جهت با والدین ودوستان اختلاف دارد مسئله ساز است این یک مولفه- مولفه دوم که از روی سیاست ساخته میشود این است ازدروان بچه گی درروح فرد میدمند که باید خانه انچنانی داشته باشی ماشین شخصی داشته باشی- قایق داشته باشی هواپیمای شخصی داشته باشی این بیچاره تا بزرگی این تلقینات ایشان را رها میکنند ومداوم مثل اسب عصاری برای کشی میدهد ویک دفعه زندگانی منفجرمیشود فردی دانشجوی میگفتکه ما یک واحد تحقیقاتی درست کردیم امریکائی در بسیاری موارد ما را کمک کردند کمک های فراوان مالی وعلمی وقتیکه طرح به پنچ درصد رسید من رابه امریکا دعوت کردند که طرح رابرای ما شرح بدهد انگلستانئ زیاد راضی نیست که طرح عقب بی افتد ولی چاره ای دارد واز طرفی امریکا درقلب انگلستان است وبلعکس وگفت من دوماه انجا شرح دادم به من گفت خانه بغل دستی اجاره کن وما  وما نجا را مجهز میکنیم وکمک مالی میدهیم این سی سئوال درانجا که ریشهای یکی هستند وبه موازات هستند تحقیق کن ومن سه سال این کار کردم وبعد گفت یکسال امریکا باش وبه سئوالات دانشجویان دکتری پاسخ بده من درجوانی مایل بودم گرانتقمیت ترین بنز را اشته باشم وچناچه درانگلستان کار میکردم وخوب پیشرفت میکردم وامساک میکردم وپس ازسی سال امکان خرید انرا داشتم ولی پس از سه سال توسط پول امریکائی انرا خریدم بعضی از بچه های ایرانی میگفتند انگلیسی ها دولت مردم را موش ازمایشگاهی کرده است وما میتوانیم ازانها استفاده کنیم درحالی نمیدانستند که این امر روی ضابطهای نیست هردم بیل است وهمه را یا داده بودند که شما مارادرک نمی کنید خوب هرکس این حرف بزنند جامعه ای بوجود نیماید- درهمان زمان روزای تصور میکنم روزنامه اطلاعات بدست رسیدم دران نوشت خبرنگاراش برای بازدید ازانگلستان سفری به انجا کرده بود ایشان ازپله کان هواپیما پائین میاید پایش کمی پیچ میخورد ویکدفعه متوجه میشود ده نفر زن ومرد به سمت ایشان میدوند هرچه ایشان میگوید که چیزی نیست میگویند برایما خیلی چیز هست لیبرال دمکراسی وایشان به مغازه میرود همه خندان وخوشحال وهمه میگویند به راحتی ما میتوانیم سه دکتری بگیریم لیبرال دمکراسی تا اخر که مینویسد منتقدین حکومت کسانی هستند که میخواهند بهشت اخرت رادردنیاواقعا پیاده کنند  وانها میفرمایند مشکل است ولی محال نیست- ومن انجا فهمیدم که همین تاکتیک در ایران میخواهند پیاده کنند که حکومت چند صباحی بیشتر بماند- ایشان میفرمود من دوست دخترراکسی میدانم که کد صحیح جنسی میدهد ودر اتقا خوداش ودست پسرش کوشا است وایشان میفرمود مجلات انگلیسی به دختر وپسر کداشتباه میدهد که زمانی در شرکتی استخدام شدند چگونه رفتار کنند وصاحبان شرکت ها که غالبا افراد فهیم هستند انها به دفتر دعوت میکنند وانهارا نصیحت میکنندکه این ارایش ها واین ادا واطوارها ارزشی ندارد وبهضی زنان مسن منشی هم پسران رادعوت میکند وانهارا راهنمائ میکند اینان دوست دختر وپسر واقعی هستند وده اشکال انرا بیان کرد که درواقع هیچده اشکال گرفتهاند وهرکس دوست دختر وپسر واقعی براساس درک خود تعریف وشرایط انرابیان کر ده است-ادامه دارد

+ نوشته شده در  شنبه پنجم فروردین ۱۳۹۱ساعت 10:57  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحیم-دوست دختر وپسر-از اولیتهای سازمانهای جاسوسی وضد جاسوسی یکی همین مسئله است بخصوص درغرب -وهیچ جا درایران روی این مسئله علمی خاص انجام کاری نمیکردند .واگر بود عمومی وکلی بود بجز ابادان- در دانشگاه لندن یک پرسشنامه وجود داشتد که اولین دوست دختر شما وتا امروز چه نوع تغیرات کرده است  ودرجه جهت بوده است ونمره عددی بدهید ومن یاد مجله فکاهی معروف توفیق افتادم که همین سئوال ازنمایندگان مجلس کردبه ظاهر ویکی گفت یکمتر سی سانت- وکاکا توفیق یکمتر وسی سانت رانشان میداد ومیفرمود اینقدر؟ وانرانشان میداد جناب هویدا از نظر من که ایشان عامل اطلاعاتی غرب میشناختم یک دلیل اش این بود دران سن- خبرنگار پرسید شنیده میشود که شما دوست دختر دارید؟ ایشان گفت بله که بزودی احتمال ازدواج بایشان  میکنم واسم خانم راهم گفت ونکته دیگرعوامل اطلاعلاتی سیاسی بر اساس سیاست روز عمل میکنند وکم کم ترس از مردم درانها ایجاد میشود وضد ونقیض صحبت میکنند کسانی که درغرب مدتها مانده اند وحتی باایرانیان حشرونشر داشته باشند ولی کمبود برخورد باجمعیت ایرانیرا دارند وکمبود بحث با مردم را دارند واز لحاظ فیزیکی  وساختمانی وفضائی مایل  هستندایران را هرچه زودتر ببینند وبخصوص اگر مذهبی باشند  ساختمان مسجد وجلسات دینی سخت ازار دهند است وبه ایران که باز میگردند ازفارسی صحبت کردن لذت دوچندان میبرنند ولی مداوم لغته خارجی مدتی زودتر به ذهن میرسد واینهم مدتی است ایشان به ایران امده بود درادارت به زبان فرانسه صحبت میکرده است وهمه باید تحصیل کرده به زبان فرانسه باشند وسپس در سئوال خبرنگار ایرانی که ایاشما درغرب مرض غربت را داشته اید ایشان فرمودند هیچ زبانی جای زبان فارسی برای مانمی گیرد مثلا اتل ومتل وتوتوله درهیچ زبانی نیست وبه هیچ زبانی نمیشود انرا ترجمه کرد وما بااین بازی رشد کردیم- سازمانهای جاسوسی غرب که من به طریقی فهمیدمکه روی اقای "|: مائو": کار کرده بودند جناب مائو بهترین مشاورین چین راداشت که شانزده تا انها نبوغی بودندکه هر 2000 سال یکی مانند ان بوجود بیاید واز لحاظ ژنی فردی خارق العاده  بوده است منشی زنان ایشان افراد خاصی بودند انگلیسی ها روی فیلم ها توجه کرده بودند که مائو زمانی که با یکخانم منشی خاصی صحبت میکند همیشه کمی لبخند دارد وبدنبال ان بودند که یکی از سیاست مداران ارشدانگلیس به پکن میرود یک منشی مانند ان همراه داشته باشد ومائو را چک کند که مردان دراین موارد غالبا ضعفهائی دارند-ادامه دارد

+ نوشته شده در  جمعه چهارم فروردین ۱۳۹۱ساعت 18:14  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحيم-نيم نگاهي به غرب وايران-دانشگاهاي مامدل غربي بود وميابيست هر روشي كه انان درپيشرفت علم بدست اوردند درايران هم عمل شود- ودروس حوزه هم بايدبه سبك حوزه عمل شود- امروزه نسل سومي ميخواهد بوجود بيايد كه ميبايست كارهاي زيادي كردتا بدرجه تكامل برسد-برايماروش امريكائي سودمندنيست نه ان جمعيت داريم ونه ان پول راداراهستيم ون سيل دانشمندان به سمت ماهستند بيشتر بياد از روش اروپائي استفاده كنيم البته روش اروپائي هم درجاي خوداش ازروش امريكائي زياد سود ميجويددردبيرستان مثلا پزشكي يك رشته است وانها بدنبال پزشك حاذق نيستند بدنبال پزشك محقق هستند- وهرسال دردبيرستان پنج درس يشتر نيمخوانند ودراين دروس تمام پزشكان محقق دنيا را ميشناسند وروش تحقيق انها بلد هستند وچناچه ازمايشگاه انهاكافي نباشد از ازمايشگاه دانشگاه ها سود ميجويند ومحقيقين رابه سه قسمت تقسيم ميكنند درجه اول ودوم وژروناليستي كه اين ژورناليستي ازفيلتر سياست عبور ميكنند البته درمجلات تخصصي وضع بهتر خواهد بود نمونه عرض كنم هواپيماي جگووار روزي درهواي بسيار طوفانيخلبان ها به زحمت توانستند درنزديكييك محوطه نزديك باند دريك چمن زار نزديك درختان بهم فشرده محدودي كه عمود رو بودند به زمين بنشينند ومن هم قبول كردم ومحققين درتلويزون اب وتاب دادند فرداي ان روز من به سمت يك كيوسك روزنامه فروشي حركت ميكردم ديدم يك اقاي قدبلند با كت بلند بسيار شيك ويك كلاه بره خيلي جدي تقاضاي يك روزنامه ومن ان فهميدم كه يك دانشمند عالي مقام است وروزنامه خريد وسري تكان داد وانر درجيب پالتواش چپاند وبه نزديك من كه رسيد گفتم جناب هواپيما كه سقوط نكرد وايشان گفت سرتاپا فيلم بود اگر باد به ان شدتكه ميگفتند كه نبود پدرجد اين هواپيما راهم به كوه ميزد واگر خلبان توانست انرا كنترول گند در فرودگاه هم ميتوانست فرود ايد اين فيلمبراي اين است كه به ماانگليسي ها بفهماندكه ماليات شما كه هزينه ميشود نتجه ميدهد ودوم ايجاد جاذبيت در داخل وخارج كند وسوم دشمنان مارا بترساند- مطلب درجه اول ما اخلاق است وما بياد جاذبيت هاي ديگر درمدنظر داشته باشيم ارتش پنجم است-درديبرستان واول دانشگاه بچه بايدتحقيقات خودشان را بصورت ":سامري اسي:" تحويل دهند يعني خلاصهاي كه فقطمطالب بسيار كلي فوقاش جزئيان محدود بسيار مهمودراين مدت دبيرستان هم انشا واين سامري اسي كار ميكنند مرحله به مرحله پيش ميروند درايران انشا يك كليلياتي ميگفتندكه رومان خارجي بخوانيد وعين انرا به صورت بومي تجربه كنيد وبنويسيد وچگونه تجربه كنيم مشخص نبود وچه بخوانيم كه موثر باشد انهم مشخص نبود ويا سرخيابان بنشينيم وهرجه ميگذربنويسيم ويانكه يك انشاه بخوانيم وبعد باقلم خوبنويسيم وياتصور كنيم يك دفعه دريم عروسي نارنجكي پرتابشد وماجرا شرح دهيم ودراين ملك هركس نويسندهشد نبوغ زيادي داشت نه انكه تعليمات زيادي داشته باشد ودر دبيرستان من تعدادانها كم نبودند-ادامه دارد

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم فروردین ۱۳۹۱ساعت 11:24  توسط علی  | 

بسم الله الرحمن الرحيم-نيم نگاهي به كانال ": من وتو:"نقد حضرت ايت اللهمجاهد علامه مرتضي مطهري رحمت الله عليه درباره چهارشنبه سوري نقل كرديد كه معظم له فرمودند كه خرافات است وشما فرموديد كه سنت است وشادي افرين است به نظر حقير نكته ‍‍ژرف مطلب را بخوبي درك نكرديد در زمان گذشته تفكرات به نحوديگري بوده است وساده انديشي وشيطنت شياطين مردم رافريب ميداد بعنوان مثال اولين المپيك ئر نزد كوه المپ تشكيل شد به نظ حقير هركس برنده ميشد نشانه لطف خدايان با او بود ماند هركول واشيل وبعد انها خداوند ميشدند ولي امروزه المپيك اين خرافات راندارد درچهرشنبه سوري كه فرد ميگويد كه سرخي تو ازمن وزردي من ازتو نشانه  اسن دران زمان اتش وباد وخاك ومانند ان روح دارند وقدرت دارند دراسلام پيامبر اكرم صلوالته الله عليه واله واسلم بهشادي وتفريح علاقه شديدي داشتند وتشويق ميكردند وشخصا ب زنان خوداش شركت ميكردند ولي تعدا تفريحات سالم كم بود  وامروزه مثلا درهندوستان پرفسورها مذهب هاي جديدي ازيك مذهب كهن بوجود مياورنند كه خرافات ان كم شود كه بارشناخت انان درانگلستان بلافاصله كرسي انتخاب ميكنند وفرد براي تحقيق ميفرستند وسفارت راملزم ميكنند كه همكاري كنند ودر ضمن رابدانيد كه دنيا بيشتر جلسه سوگواري هست تا جلسه عروسي-

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم فروردین ۱۳۹۱ساعت 12:18  توسط علی  |